☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLI/312/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

                                                                                                           

UCHWAŁA NR XLI/312/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 stycznia 2014r.

 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

 

                       

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.[1]), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.[2])

                       

                                                uchwala się , co następuje:

 

§ 1.1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

           

            § 3.1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

                                                                                                Kazimierz Kozina

 

 

 

 


 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XLI/312/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 30 stycznia 2014 r.

 

 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

„POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

 

Podstawa prawna programu

 

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Gminy Damnica w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024). Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Damnica.

 

Cel programu

 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

· poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

· poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

· kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

 

W roku 2013 objęto 304 rodziny (880 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 75 uczniów.

Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin i ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.

Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

 

Podmioty realizujące program

 

Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Damnica. Koordynatorem programu na szczeblu gminy jest Wójt Gminy Damnica.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

 

W ramach programu udziela się wsparcia:

· dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

· uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

 

Finansowanie programu

 

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Monitoring programu

 

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Zmiany tekstu  jednolitego zostały opublikowane w : Dz.U. z 2013r., poz.645.

[2]  Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w : Dz. z 2013r.,poz.509.

 

Wytworzył:
Beata Orlicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-02-05 11:46:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-02-05 11:47:35)

 
 
liczba odwiedzin: 8153915

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X