☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLI/319/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy Damnica oraz budynków, w których znajduje się jeden lokal mieszkalny.

UCHWAŁA NR XLI/319/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 stycznia 2014r.

 

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy Damnica oraz budynków, w których znajduje się jeden lokal mieszkalny.

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.  poz.594 z późn.zm.[1]) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7

i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.[2])

 

uchwala się, co następuje:

          § 1. 1. Uchwała określa warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży na rzecz najemców, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych oraz budynków, w których znajduje się jeden lokal mieszkalny, stanowiących własność Gminy Damnica.

            2. Bonifikata stosowana będzie przy sprzedaży następujących rodzajów lokali

i budynków:

1) lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,

2) budynków mieszkalnych, w których znajduje się wyłącznie jeden lokal mieszkalny.

            3. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, na rzecz jego najemcy, od ceny lokalu lub budynku, ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy uwzględnieniu wartości lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, wysokość stawek procentowych bonifikaty ustala się w wysokości :

 

1)  90 % – przy wykupie lokalu mieszkalnego  za gotówkę,

2) 85 % – przy wykupie lokalu  na raty, przy czym maksymalna ilość rat wynosi 2 raty roczne, natomiast  stawka oprocentowania hipoteki wynosi 3% w stosunku  rocznym od  niespłaconej kwoty;  

3) 80 % – przy wykupie lokalu  na raty, przy czym maksymalna ilość rat wynosi 3 raty roczne, natomiast stawka oprocentowania hipoteki wynosi 3% w stosunku rocznym od  niespłaconej kwoty.  

 

            § 2. 1. Bonifikaty, o których mowa w uchwale można udzielić najemcy przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)  legitymowania się przez najemcę prawem najmu sprzedawanego budynku lub lokalu mieszkalnego;

2)  braku zaległości po stronie najemcy w opłatach z tytułu zawartej umowy najmu.

            § 3.  Traci  moc Uchwała Nr  XXIX/297/13 z  dnia 19 grudnia 2013 roku    w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy Damnica oraz budynków, w których znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny.

            §  4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

        § 5.  Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym Województwa   Pomorskiego.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                              Rady Gminy Damnica

 

                                                                                              Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. , poz. 645 i 1318.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz.675 ,Nr 143 poz.963,Nr155 poz.1043,Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323 , z 2011r. Nr 64 poz.341, Nr 106 poz.622,Nr 115 poz.673Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz.762, Nr 135 poz. 789,Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz.1337, z 2012r. poz.908.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581267

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X