☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLII/321/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica

 

UCHWAŁA NR XLII/321/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 lutego 2014r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego

Rady Gminy Damnica

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U z 2013. 594 z późn.zm.1)

 

uchwala sie, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się regulamin głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik

do uchwały XLII/321/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 27 lutego 2014r. 

 

 

REGULAMIN

głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica przeprowadzonego na Sesji Rady Gminy Damnica w dniu 27 lutego 2014r.

 

§ 1. 1. Rada Gminy Damnica wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród radnych.

 

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym, grupie radnych oraz klubom radnych.

 

§ 3. 1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta do głosowania w wyborze na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica” oraz zamieszcza się w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Obok każdego nazwiska z lewej strony znajdują się kratki.

2. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady i rozdaje je radnym.

3. Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Gminy Damnica”.

 

§ 4. 1. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „x” w jednej kratce obok nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak „x” w więcej niż jednej kratce, głos taki uważa się za nieważny.

3.      Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną, karty nieopatrzone pieczęcią, o której mowa w § 3 ust. 3 oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.

4.      Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata lub wypełni kartę w sposób niezgodny z ust. 1, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.

 

§ 5. 1.      Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania.

2.      Podczas głosowania na sali zostają zapewnione warunku umożliwiające radnym tajne (dyskretne) dokonanie skreślenia na karcie do głosowania.

 

§ 6. 1.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2.      Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość głosów, których liczba stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji biorących udział w głosowaniu.

3.      Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział, co najmniej 8 radnych.

 

§ 7. 1.      W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów, zgodnie z § 6 Regulaminu przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość głosów.

2.      Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą ilość głosów, ale nie stanowi wymaganej większości, o której mowa w § 6 Regulaminu, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania, o której mowa w ust. 1. W drugiej turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu dodatkowym.

3.      W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.

 

§ 8. 1.      Po przeprowadzeniu każdej tury głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.

2.      W protokole Komisja Skrutacyjna określa, co najmniej:

1)     liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania,

2)     imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów,

3)     liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru, zgodnie z § 6 Regulaminu,

4)     liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania,

5)     liczbę kart wyjętych z urny,

6)     liczbę głosów nieważnych,

7)     liczbę głosów ważnych, liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru,

8)     liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,

a ponadto stwierdza wynik wyborów.

3.      Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzenia protokołu.

4.      Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

5.      Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§ 9. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika do regulaminu.

 

 

 

 


 

 

Załącznik

do Regulaminu w sprawie wyboru radnego

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica


 

Protokół

z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica sporządzony na Sesji

w dniu 27 lutego 2014r.

 

Komisja skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny/a ……………………………………….

2. Członek Komisji Skrutacyjnej – radny/a ………………………………………………..

3. Członek Komisji Skrutacyjnej – radny/a ………………………………………………..

 

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

 

1. Liczba radnych Rady Gminy Damnica obecnych na sesji uprawnionych do głosowania………………

2. Głosowanie dotyczyło wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica.

3. Minimalna liczba głosów do dokonania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady, zgodnie z § 6 Regulaminu wynosi ………………….

4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania ………………….

5. Liczba kart wyjętych z urny ………………………….

6. Liczba kart nieważnych ………………………

7. Liczba głosów nieważnych …………………………..

8. Liczba głosów ważnych …………………………….

9. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru …………………….

10. Liczna głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów:

1) ……………………………………… - ………………….

2) ……………………………………… - ………………….

3) ……………………………………… - ………………….

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat …………………………………………………..

uzyskał minimalną ilość głosów określoną w pkt 3 regulaminu i został wybrany/a na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica.

 

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania: …………………………………………………...

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ………………………………..

 

2. Członek Komisji Skrutacyjnej ………………………………………..


 

3. Członek Komisji Skrutacyjnej ……………………………………….


 

 

1Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318

 


 
 
liczba odwiedzin: 7585079

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X