☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLII/326/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Damnica.

UCHWAŁA  NR XLII/326/14

 

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 lutego 2014 r.

 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Damnica.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)[1] oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)[2]

 

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Damnica limit 70 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

            2. Ustala się na terenie Gminy Damnica limit 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

            § 2. 1. Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Damnica nie mogą znajdować się od obiektów wymienionych poniżej w odległości mniejszej niż:

1) szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych        - 40 m;

2) miejsc i ośrodków kultu religijnego                                                                                        - 10 m;

3) zakładów opieki zdrowotnej                                                                                                   - 10 m;

4) przystanków autobusowych i dworców kolejowych                                                              - 10 m;

5) obiektów sportowych                                                                                                              - 40 m.

            2. Odległość określoną w ust. 1  mierzy się od najbliższego wejścia na teren posesji obiektów, o których mowa w ust.1, do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych najkrótszą drogą komunikacji pieszej, którą możliwe jest dotarcie do punktu. W przypadku posesji nieogrodzonych najkrótszą drogę dojścia liczy się od wejścia do obiektu do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

           

            3. Dopuszcza się usytuowanie punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo na terenie obiektu sportowego, podczas imprez sportowych i rozrywkowych, niemających charakteru masowego, po wcześniejszym uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

            § 4. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXVIII/184/01 Rady Gminy Damnica z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia     dla Gminy Damnica liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu     przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży;

2) Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Damnica z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie zasad     usytuowania na terenie Gminy Damnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

3) Uchwała Nr XIII/75/11 Rady Gminy Damnica z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca     uchwałę Nr XXVIII/184/01 w sprawie ustalenia dla Gminy Damnica liczby punktów sprzedaży     napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem     sprzedaży i w miejscu sprzedaży.

 

            § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

 

                                                                                                                   Przewodniczący

       Rady Gminy Damnica

 

         Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]                 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318.

[2]                           Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012 r., poz. 405; Dz. U. z 2013 r. poz. 1563.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X