☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLIII/333/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIII/333/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 marca 2014 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 1 368 629 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenia o kwotę 1 368 629 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 10 i 12 do uchwały nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2013r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

Dochody ogółem: 23 068 114 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące 20 942 310 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 2 784 708 zł

2) dochody majątkowe 2 125 804 zł

 

 

 

Wydatki ogółem: 22 960 057 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące 18 447 776 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 2 784 708 zł

2) wydatki majątkowe 4 512 281 zł

 

 

Przychody ogółem: 488 090 zł

w tym:

 

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 437 431 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 50 659 zł

 

 

 

 

Rozchody ogółem: 596 147 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 596 147 zł

 

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica na 2014 rok w wysokości 108 057 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 


 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:

 

1. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 351 629zł z tytułu przyznania wyżej subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r.

 

2. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej", na wniosek ZGK w Damnicy dokonuje się zwiększenia o 17 000zł
z powodu przewidywanych wyższych wpływów ze zwrotu podatku VAT.
 

 

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:

 

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia o 271 955 zł w związku z planowaną pomocą finansową dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Ponadto w rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" - dokonuje sie zwiększenia o łączną kwotę 242 393 zł, a mianowicie zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg i chodników gminnych" o 142 393 zł oraz o 100 000 zł wartość zadania "Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach : Głodowo, Wiatrowo, Domaradz, Karzniczka, Łojewo, Mianowice, Sąborze, Zagórzyca
i Święcichowo" - zgodnie z szacunkowym kosztem zakresu rzeczowego.

 

2. W dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" - rozdziale 75702 - "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków o 25 000 zł, na które składa się zmniejszenie o 25 000zł kosztów obsługi kredytów
i zwiększenie o 50 000 zł planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów.

 

3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 230.281zł w następujących rozdziałach:

 • 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan o 143 908 zł, w tym o 75 000zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych",

 • 80110 - "Gimnazja" o kwotę 19 373 zł.

Na wnioski złożone przez jednostki oświatowe zabezpiecza się środki na pokrycie niezbędnych wydatków, w tym na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych związanych z realizacją nauki języka kaszubskiego oraz w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" o 67 000 zł na zadanie pn. "Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych" do wysokości udziału gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania.

 

 

4. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia
o łączną kwotę 60 000 zł, a mianowicie:

 • rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o 50 000 zł na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem gminnym,

 • rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" o 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika do koszenia trawy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

 

5. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - rozdziale 92109 - "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" dokonuje się zwiększenia o 25 000 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

 

 

6. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 514 000 zł w następujących rozdziałach:

 • 92601 - "Obiekty sportowe" o 450 000 zł do wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy",

 • 92695 - "Pozostała działalność" o 64 000 zł na zadanie inwestycyjne - "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie".

 

 

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2014r."

 

1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2014r, a mianowicie:

 • zwiększa się plan zadania pn. "Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach : Głodowo, Wiatrowo, Domaradz, Karzniczka, Łojewo, Mianowice, Sąborze, Zagórzyca
  i Święcichowo" o 100 000zł do wysokości szacunkowych kosztów,

 • wprowadza się dofinansowanie na trzy nowe zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Słupski tj.: "Przebudowę drogi powiatowej nr 1135 G Damnica - Żelkowo" w kwocie
  133 205zł, "Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1142G w miejscowości Bobrowniki" w kwocie 46 250zł i na "Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1140 G w miejscowości Bobrowniki"w kwocie 92 500zł,

 • zwiększa się plan zadania - "Modernizacja dróg i chodników gminnych" o 142 393zł do kwoty 231 113 zł.,

 • wprowadza się nowe zadanie "Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych" w kwocie 75 000zł,

 • zwiększa się plan zadania "Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych"
  o 67 000 zł do wysokości udziału gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania,

 • zwiększa się plan zadania "Oświetlenie gminne" o 50 000zł z przeznaczeniem na budowę nowych punktów świetlnych,

 • wprowadza się nowe zadanie pn. "Zakup ciągnika do koszenia trawy"planowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy,

 • zwiększa się o 450 000 zł plan zadania pn. "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół
  w Damnicy" do wartości kosztorysowej,

 • tworzy się nowe zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie" w kwocie 64 000 zł.

 

Załącznik Nr 4

"Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2014r."

 

Dokonano aktualizacji przedmiotowego załącznika do wysokości kwot ustalonych decyzją
nr 9.1/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014r.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

"Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2014r."

Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie uległ również załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, w zakresie wysokości dotacji dla instytucji kultury oraz aktualizacji dotyczącej nazwy tej instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581230

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X