☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLIII/336/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1142 G w miejscowości Bobrowniki.

UCHWAŁA NR XLIII/336/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 marca 2014r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na budowę chodnika  w ciągu  drogi powiatowej nr 1142 G w miejscowości  Bobrowniki.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013r.  poz. 594 z późn. zm.[1]), w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.  poz. 885),

uchwala się, co następuje:

 § 1. Udziela się z budżetu Gminy Damnica pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na  budowie chodnika w miejscowości Bobrowniki  w ciągu drogi   powiatowej Nr 1142 G.

§ 2. 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy na rok 2014.

2. Szacunkowa wartość budowy  chodnika w drodze powiatowej wyniesie  92.500,00 zł. (dziewięćdziesiąt  dwa tysiące  pięćset  złotych).

3. Udział finansowy Gminy w realizacji zadania wyniesie 50% rzeczywistych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż  46.250,00 zł (czterdzieści sześć  tysięcy  dwieście    pięćdziesiąt  złotych).

 § 3.1 Warunki udzielenia pomocy finansowej, a w szczególności przeznaczenie, termin i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica, która stanowić będzie podstawę do przekazania środków na realizację pomocy finansowej.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Wójta Gminy Damnica.

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                            Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz  Kozina

 [1] Zmiany  tekstu jednolitego zostały   ogłoszone  w :Dz.U. z 2013 r .poz. 645 i 1318

 

 

Wytworzył:
Maria Boryła
(2014-03-27)
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-04-04 08:36:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-04-04 08:36:38)

 
 
liczba odwiedzin: 7672579

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X