☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLIII/338/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 

UCHWAŁA NR XLIII/338/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r poz. 594 z późn. zm.1) oraz na podstawie art.7 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r poz. 391 z późn. zm.2), oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r poz. 299),

uchwala się, co następuje:


 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Damnica, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina 

Załącznik

do uchwały Nr XLIII/338/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 27 marca 2014r.


 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
na terenie Gminy Damnica


 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Damnica, powinien spełniać następujące wymagania:

1)  Złożyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) wraz z kompletem wymaganych załączników, 

2)  Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

 1. Posiadać co najmniej jeden specjalistyczny sprzęt asenizacyjny umożliwiający opróżnianie zbiorników bezodpływowych spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U z 2002 r Nr 193, poz. 1617).

 2. Pojazdy asenizacyjne muszą być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu.

 3. Utrzymywać pojazdy asenizacyjne w należytym stanie higienicznym i sanitarnym, myć pojazdy i dezynfekować w sposób nie powodujący uciążliwości i zanieczyszczenia środowiska.

 4. Pojazdy asenizacyjne, o których mowa w pkt 3 powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Z 2012 r poz. 1137 z późn. zm.).

 5. Posiadać bazę transportową wraz z zapleczem technicznym w postaci garaży lub miejsc postojowych oraz punktu myjni samochodowej dostosowanymi do ilości pojazdów asenizacyjnych.

 6. Baza transportowa winna być utwardzona, ogrodzona, niedostępna dla osób postronnych i znajdować się w miejscu niestwarzającym uciążliwości dla otoczenia.

 7. Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości (teren parkowania) lub inny dokument potwierdzający możliwość parkowania pojazdów.

§ 2 Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Damnica zobowiązany jest do:

 1. Prowadzenia działalności odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.

 2. Przestrzegania przepisów prawa miejscowego, stanowionego przez Radę Gminy Damnica.

 3. Prowadzenia bieżącej dokumentacji w zakresie określonym w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r poz. 391 z późn. zm.).

 4. Zapewnienia ciągłości świadczonych usług w przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego.

 5. Udokumentowania możliwości korzystania z usług stacji zlewnych.


 


 

Wytworzył:
Bogumiła Obert
(2014-03-27)
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-04-04 09:01:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-04-04 09:02:06)

 
 
liczba odwiedzin: 7672536

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X