☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLIV/342/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/342/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885)

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 14 070 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

             § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przesunięcia między paragrafami oraz zwiększenia o kwotę 14 070 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

            § 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

            § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

Dochody ogółem:                              23 289 787 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                  21 163 983 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej               2 832 887 zł

2) dochody majątkowe                                                   2 125 804 zł

 

 

 

Wydatki ogółem:                                     23 181 730 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                               18 669 449 zł                  z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                 2 832 887 zł 

2) wydatki majątkowe                                4 512 281 zł

 

 

 

 

 

Przychody ogółem:                                          488 090 zł

w tym:

 

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                        437 431 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                    50 659 zł

 

 

 

Rozchody ogółem:                                         596 147 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                            596 147 zł

 

            § 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica na 2014 rok w wysokości 108 057zł   i przeznacza się  ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

            § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

            § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                     Kazimierz Kozina

                                                                                                  

 


 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:

 

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o kwotę 29 400 zł do wysokości wykonanych dochodów za zajęcie pasa drogowego.

 

2. W dziale 750 - "Administracja publiczna" - rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 15 330zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe. Zmniejszenie spowodowane jest przewidywanym niższym wykonaniem niż pierwotnie zakładano. 

 

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:

 

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zmniejszenia plan o 8 000zł zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg i chodników gminnych" i przenosi się plan do rozdziału 60095 - "Pozostała działalność" na zadanie - "Zakup wiat przystankowych".

 

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków o 40 000 zł, na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na mieszkania komunalne". Środki uzyskano ze zmniejszenia planu niżej opisanego zadania.

 

3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zmniejsza się plan o 40 000 zł zadania pn. "Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych" do wysokości udziału gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania.

 

4. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o  kwotę 14 070 zł zabezpieczając środki na udział w realizacji Projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"  - przeznaczonego dla uczniów klas III szkół podstawowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik  Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2014r."

 

1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2014r,        a mianowicie:

·        z zadania "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Damnica wyodrębnia się zadanie pn. "Połączenie istniejącej sieci wodociągowej w m.Karzniczka z siecią wodociągową w m. Zagórzyca" w kwocie 75 000zł,

·        zmienia się nazwę zadania "Modernizacja dróg i chodników gminnych" poprzez dopisanie członu: "w tym: ul. Strażacka w Damnicy". Ponadto zmniejsza się plan przedmiotowego zadania o 8 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. "Zakup wiat przystankowych",

·        wprowadza się nowe zadanie "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na mieszkania komunalne" w kwocie 40 000zł. Środki uzyskano ze zmniejszenia planu zadania "Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych" do wysokości udziału gminy w jego finansowaniu.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7570300

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X