☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLIV/343/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2013-2022

 

UCHWAŁA NR XLIV/343/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata
2013-2022

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226,   art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Zmienia się treść załączników nr 1 i 3 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy  Damnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Damnica na lata 2013 -2022 poprzez nadanie im brzmienia jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 


 

UZASADNIENIE

 

Załącznik nr 1

Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej”

W załączniku nr 1 do uchwały zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych       z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Wobec powyższego należało dostosować wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej roku 2014 do wielkości ujętych w uchwale Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok.

Ponadto zwiększono prognozowane dochody z tytułu subwencji ogólnej planowane w 2015 roku i wydatki inwestycyjne kontynuowane, objęte limitem o 860 000zł.

 

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

1. W przedsięwzięciu "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" po wyodrębnieniu zadania jednorocznego zmniejszono limit wydatków w 2014r.
o kwotę 75 000zł. Zmniejszeniu uległy również nakłady finansowe oraz limit zobowiązań tego przedsięwzięcia o ww. kwotę.

 

2. W przedsięwzięciu "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce przedłużono okres realizacji zadania do 2015 roku oraz zwiększono limit wydatków w 2015 roku o 860 000 zł. Zwiększeniu uległy również nakłady finansowe i limit zobowiązań o przedmiotową kwotę.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7592789

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X