☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 27.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLIV/345/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Damnicy

UCHWAŁA NR XLIV/345/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

 w sprawie nadania nazwy ulicy w Damnicy

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013r.  poz. 594 z późn.  zm.[1])

uchwala się, co następuje:

            § 1. 1. Nadaje się drodze gminnej Nr 120011 G  zlokalizowanej  na części działki  oznaczonej  Nr 45 od  skrzyżowania z drogą powiatową Damnica – Żelkowo (działka Nr 207) do działki  Nr 96 położonej w miejscowości Damnica nazwę  ulicy  „ Spacerowa „ .

               2.  Usytuowanie ulicy, o której mowa  w  ust.1  określa szkic stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

            § 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica .

            § 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Pomorskiego.    

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

 

Kazimierz  Kozin

 [1] Zmiany  tekstu jednolitego zostały   ogłoszone  w :Dz.U. z 2013 r .poz. 645 i 1318, z 2014r.; poz. 379.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7657014

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X