☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XVLI/356/14 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

UCHWAŁA NR XVLI/356/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.1,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 594 z późn. zm.1) oraz na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz. 1399 z późn. zm.2), oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r poz. 299),

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Określa się  wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Damnica, stanowiące załącznik  do niniejszej uchwały.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

            § 3.  Traci moc Uchwała Nr XLIII/338/14 Rady Gminy Damnica z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych                                                                                      

            § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

[1]


Załącznik

do uchwały Nr XLVI/356/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 26 czerwca 2014 roku

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
 na terenie Gminy Damnica

 

            § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Damnica, powinien spełniać następujące wymagania:

1)    POJAZDY:

a) pojazdy stosowane do odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologację lub ważnym zaświadczeniem zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r poz. 1137  z późn. zm.)

b) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy.

c)              pojazdy powinny spełniać wszystkie wymagania określone innymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Z 2002 r Nr 193 poz. 1617)

2)              BAZY TRANSPORTOWEJ:

a) przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową umożliwiającą parkowanie oraz wykonywanie obsługi technicznej i sanitarnej pojazdów

b) nieruchomość stanowiąca bazę transportowa powinna być wyposażona w miejsca postojowe i miejsca do mycia pojazdów.

c) przedsiębiorca powinien zabezpieczyć bazę przed dostępem osób postronnych.

 

3)              WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABIEGÓW SANITARNYCH:

a) pojazdy do odbierania nieczystości ciekłych winny być myte z zewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu,

c) usługi należy wykonywać w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i transportu nieczystości płynnych a ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maja obowiązek natychmiast usunąć,

d) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób niepowodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, a także niepowodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej,

e) przedsiębiorca ma obowiązek odbierania nieczystości ciekłych od właściciela nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych nieczystości,

f) po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:

- przywrócić teren, na którym prowadzona jest działalność do stanu pierwotnego,

- umyć i zdezynfekować wszystkie pojazdy, urządzenia, wyposażenia oraz pomieszczenia służące do prowadzenia wyżej wymienionej działalności,

            § 2. Przedsiębiorca powinien posiadać aktualną umowę lub promesę ze stacją zlewną spełniającą odpowiednie wymagania i posiadającą stosowne zezwolenia, bądź być właścicielem stacji zlewni do której odprowadzane będą nieczystości ciekłe.

 

 

 

 

 

 

 [1]              Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; z 2014r. Poz. 379.

                2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. Z 2013 poz. 1593

 

Wytworzył:
Bogumiła Obert
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-07-04 08:28:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-07-04 08:30:11)

 
 
liczba odwiedzin: 7673917

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X