☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLVII/370/14 z dnia 4 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na budowę chodnika wraz z barierkami w miejscowości Damno w ciągu drogi powiatowej nr 1139 G .

UCHWAŁA NR XLVII/370/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 4 września 2014r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na budowę chodnika  wraz z barierkami w  miejscowości Damno w ciągu drogi powiatowej nr 1139 G  .

     Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:   Dz. U. z 2013r.  poz. 594 z późn. zm. [1]), w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r . poz. 885 )

uchwala się, co następuje:

 § 1. Udziela się z budżetu Gminy Damnica pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na  budowie chodnika wraz z barierkami w  miejscowości Damno na  odcinku  od skrzyżowania  drogi powiatowej Nr 1139 G  z drogą Nr 1137G  i drogą gminną  do Głodowa do wjazdu  przy Zespole  Szkół w Damnie.

 § 2.  1.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy na rok 2014.

2. Szacunkowa wartość  zadania  wyniesie  75 000,00  zł ( siedemdziesiąt  pięć tysięcy  złotych).

3. Udział finansowy Gminy w realizacji zadania wyniesie 50% rzeczywistych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 37 500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset  złotych).

 § 3.1 Warunki udzielenia pomocy finansowej, a w szczególności przeznaczenie, termin i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica, która stanowić będzie podstawę do przekazania środków na realizację pomocy finansowej.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Wójta Gminy Damnica.

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                           Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz  Kozina[1] Zmiany  tekstu jednolitego zostały   ogłoszone  w :Dz.U. z 2013 r .poz. 645 i 1318 , z 2014r.  poz. 379

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581310

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X