☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLVII/374/14 z dnia 4 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/261/13 Rady Gminy Damnica w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Damnica

UCHWAŁA  NR  XLVII/374/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 4 września 2014 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/261/13 Rady Gminy Damnica w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Damnica

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Zmienia się treść uchwały Nr XXXV/261/13 Rady Gminy Damnica z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Damnica, poprzez nadanie § 1-emu następującego brzmienia:

„§ 1. Świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Damnicy w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.”

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

                                                                                                                             Przewodniczący

       Rady Gminy Damnica

 

               Kazimierz Kozina[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2013 r., poz. 645 i 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr148, poz. 991 i Nr127, poz. 857; Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; Dz. U. z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; Dz. U. z 2013 r. poz. 87, 827, 1317 i 1650; Dz. U. z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642 i 811.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-09-12 09:19:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-09-12 09:19:46)

 
 
liczba odwiedzin: 7672576

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X