☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLVIII/384/14 z dnia 29 września 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/384/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 września 2014 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 7 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 7 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

Dochody ogółem: 23 920 826 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące 22 256 036 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 444 218 zł

2) dochody majątkowe 1 664 790 zł

 

 

 

Wydatki ogółem: 23 682 588 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące 19 556 911 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 444 218 zł

2) wydatki majątkowe 4 125 677 zł

 

 

 

 

 

Przychody ogółem: 357 909 zł

w tym:

 

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 195 631 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 162 278 zł

 

 

 

Rozchody ogółem: 596 147 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 596 147 zł

 

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica na 2014 rok w wysokości 238 238zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581270

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X