☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLVIII/380/14 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? II etap Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój

UCHWAŁA NR XLVIII/380/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 września 2014 roku

 

w sprawie umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1 Wyraża się zgodę na zawarcie z Powiatem Słupskim umowy partnerskiej na realizację zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin: Główczyce, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka”, której projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Szacunkowa wartość zadania, o którym mowa w ust. 1 wynosi 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), w tym wartość zadania na odcinku drogi powiatowej nr 1139G Damnica – Mianowice na odcinku Damnica – Karzniczka o łącznej długości 2,2 km wynosi 2 000 000,00 zł.

§ 2. Warunkiem realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Damnica do zawarcia umowy oraz do dokonywania w niej zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

1 Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z póź. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072

 


 
 
liczba odwiedzin: 7585103

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X