☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLVIII/383/14 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Damnica

           

UCHWAŁA  NR  XLVIII/383/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 września 2014 r.

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Damnica

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])

 

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. 1. Gmina Damnica zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez publiczne przedszkole w wymiarze pięciu godzin dziennie, w dniach pracy przedszkola.

            2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, o których mowa w ust. 1 obejmują realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w odrębnych przepisach.

 

            § 2. 1. Za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych świadczeń w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu

            2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5b do 5e ustawy o systemie oświaty.

            3. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

 

§ 3. Zakres świadczeń oraz zasady i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w § 2 określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem zespołu szkół, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

            § 5. Tracą moc:

- uchwała Nr XXXV/261/13 Rady Gminy Damnica z dnia z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie    wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę    Damnica,

- uchwała Nr XLVII/374/2014 Rady Gminy Damnica z dnia 4 września 2014r. zmieniająca uchwałę   Nr XXXV/261/13 Rady Gminy Damnica w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane   przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Damnica.

 

            § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

                                                                                                                             Przewodniczący

    Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                           Kazimierz Kozina


UZASADNIENIE

 

do projektu uchwały Rady Gminy Damnica

 

w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne

prowadzone przez Gminę Damnica

 

 

Projekt uchwały ustala zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Projekt ten został dostosowany do noweli ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Opłaty za przedszkole pobierane od rodziców są opłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na realizację podstawowy programowej wychowania przedszkolnego. Opłaty te ustala Rada Gminy (art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) wprowadziła z dniem 1 września 2013 r. ograniczenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza postawą programową do 1,00 zł za godzinę.

W celu dostosowania prawa miejscowego do ustawowych wytycznych należy podjąć nową uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Damnica.

           

 

sporządziła:[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2013 r., poz. 645 i 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 1072.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr148, poz. 991 i Nr127, poz. 857; Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; Dz. U. z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; Dz. U. z 2013 r. poz. 87, 827, 1317 i 1650; Dz. U. z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811 i 1146.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7585047

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X