☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR II/8/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/8/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 28 listopada 2014 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013r., poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 58 700 zł        

  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 58 700 zł 

  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

            § 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Damnica  z dnia 19 grudnia 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

            § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

Dochody ogółem:                24 383 561 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                           22 718 771 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej      3 807 633 zł

2) dochody majątkowe                         1 664 790 zł

 

 

 

Wydatki ogółem:                   24 145 323 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące       20 019 646 zł    z tego na zadania z zakresu administracji rządowej  3 807 633 zł 

2) wydatki majątkowe          4 125 677 zł

 

 

 

 

 

Przychody ogółem:                            357 909 zł

w tym:

 

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym              195 631 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy        162 278 zł

 

 

 

Rozchody ogółem:                    596 147 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów          596 147 zł

 

       § 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica na 2014 rok, w wysokości 238 238zł   i przeznacza się  ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

          § 6. W  uchwale nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

 w § 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Spłata zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów nastąpi z dochodów własnych gminy,
w terminie do końca 2016r.;

 4. Formą zabezpieczenia kredytów będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową".  

 

       § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

       § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                    Kazimierz Kozina

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586261

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X