☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR I/1/14 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Damnica.

 

UCHWAŁA NR I/1/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 28 listopada 2014r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Damnica.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U z 2013. 594 z późn.zm.[1])

 

uchwala sie, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się regulamin głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Damnica zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

  

 


     Załącznik

do uchwały Nr I/1/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 28 listopada 2014r.

 

 

REGULAMIN

głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Damnica przeprowadzonego na Sesji Rady Gminy Damnica w dniu 28 listopada 2014r.

 

§ 1. 1. Rada Gminy Damnica wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród radnych.

 

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym, grupie radnych oraz klubom radnych.

 

§ 3. 1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta do głosowania w wyborze na Przewodniczącego Rady Gminy Damnica” oraz pytanie „ Czy jest Pan/Pani za wyborem na Przewodniczącego Rady Gminy Damnica Pana Kazimierza Kozina?” Poniżej znajdują się dwie kratki obok których znajdują się wypowiedzi „tak” lub „nie”.

2. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują na funkcję Przewodniczącego Rady i rozdaje je radnym.

3. Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Gminy Damnica”.

 

§ 4. 1. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „x” w jednej kratce obok wypowiedzi „tak” lub „nie”.

2. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak „x” w więcej niż jednej kratce, głos taki uważa się za nieważny.

3.      Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną, karty nieopatrzone pieczęcią, o której mowa w § 3 ust. 3 oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi.

4.      Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku „x” w żadnej kratce głos uważa się za nieważny.

 

§ 5. 1.      Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania.

2.      Podczas głosowania na sali zostają zapewnione warunku umożliwiające radnym tajne (dyskretne) dokonanie skreślenia na karcie do głosowania.

 

§ 6. 1.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2.     Kandydata uważa się za wybranego  jeżeli w wyniku głosowania uzyskał bezwzględną większość głosów.

3.      Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział, co najmniej 8 radnych.

  

§ 8. 1.      Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.

2.      W protokole Komisja Skrutacyjna określa, co najmniej:

1)     liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania,

2)     imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów,

3)     liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru, zgodnie z § 6 Regulaminu,

4)     liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania,

5)     liczbę kart wyjętych z urny,

6)     liczbę głosów nieważnych,

7)     liczbę głosów ważnych, liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru,

8)     liczbę głosów ważnych oddanych na  kandydata,

a ponadto stwierdza wynik wyborów.

3.      Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzenia protokołu.

4.      Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

5.      Wynik wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§ 9. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika do regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik

do Regulaminu w sprawie wyboru radnego

na Przewodniczącego Rady Gminy Damnica

 

Protokół

z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie wyboru radnego na  Przewodniczącego Rady Gminy Damnica sporządzony na Sesji

w dniu 28 listopada 2014r.

 

Komisja skrutacyjna w składzie:

1.      Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny/a ……………………………………….

2.      Członek Komisji Skrutacyjnej – radny/a ………………………………………………..

3.      Członek Komisji Skrutacyjnej – radny/a ………………………………………………..

 

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

 

1.      Liczba radnych Rady Gminy Damnica obecnych na sesji uprawnionych do głosowania………………

2.      Głosowanie dotyczyło wyboru radnego na  Przewodniczącego Rady Gminy Damnica.

3.      Minimalna liczba głosów do dokonania wyboru Przewodniczącego Rady, zgodnie z § 6 Regulaminu wynosi ………………….

4.      Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania ………………….

5.      Liczba kart wyjętych z urny ………………………….

6.      Liczba kart nieważnych ………………………

7.      Liczba głosów nieważnych …………………………..

8.      Liczba głosów ważnych …………………………….

9.      Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru …………………….

10.  Liczna głosów ważnie oddanych na kandydatów:

1)     ……………………………………… - ………………….

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat …………………………………………………..

uzyskał minimalną ilość głosów określoną w pkt 3 regulaminu i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Damnica.

 

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania: …………………………………………………...

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1)      Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ………………………………..

 

2)      Członek Komisji Skrutacyjnej ………………………………………..

 

3)      Członek Komisji Skrutacyjnej ……………………………………….

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz.U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581278

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X