☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR III/10/14 z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2015 roku

UCHWAŁA NR  III/10/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 05 grudnia 2014r.

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku  w 2015 roku

 

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.[1]) oraz  art. 10 ust.1 i ust.2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity:Dz. U. z 2014r., poz.849) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 2014r., poz.895) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych na 2015 r. (M .P. z 2014r., poz.718)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1 Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości :

1)     od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie

      całkowitej pojazdu:

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                    601,00  zł          

b)       powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                  1 038,00  zł

                                 c)   powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                    1 257,00  zł

2)     od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie

      całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

a)       z dwiema osiami jezdnymi                             1 420,00 zł

b)       z trzema osiami jezdnymi                                 1 748,00 zł

c)      z czterema i więcej osiami jezdnymi

do mniej niż 29 ton                                              2 185 ,00 zł

d)      z czterema i więcej osiami jezdnymi

od 29 ton i powyżej                                            2 649,00 zł

3)     od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych

      do używania łącznie z  naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

      masie całkowitej zespołu pojazdu:

        a)  od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                   1 420,00 zł

                 4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych

                      do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

                      masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:    

a)      do 36 ton włącznie :

       - z dwiema osiami jezdnymi

         do mniej niż 31 ton                                        1 967,00 zł

      - z dwiema osiami jezdnymi

         od 31 ton i powyżej                                  2 093,00 zł

      - z trzema i więcej osiami jezdnymi                    1 913,00 zł  

                              b)   powyżej 36 ton :

                                   - z dwiema osiami jezdnymi                                  2 185,00 zł

                                   - z trzema osiami jezdnymi

                                      do mniej niż 40 ton                                            2 296,00 zł

                                   - z trzema i więcej osiami jezdnymi

                                      od 40 ton i powyżej                                               2 752,00 zł

                 5)   od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym

                        posiadają dopuszczalna masę całkowitą  od 7 ton i poniżej

                        12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

 rolniczą prowadzoną przez  podatnika podatku rolnego                766,00 zł

 

                  6)   od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym

       posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą

       niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalności

       rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w

       zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu             

                         pojazdów:

a)      do 36 ton włącznie :

          - z jedną osią jezdną                                           874,00 zł         

           - z dwiema osiami jezdnymi                            1 395,00 zł

          - z trzema i więcej osiami jezdnymi                  1 093,00 zł

   b)   powyżej 36 ton:

          - z jedną osią                                         1 093,00 zł

          - z dwiema osiami jezdnymi            1 859,00 zł

          - z trzema i więcej osiami jezdnymi             1 803,00 zł

 

                  7)  od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

                             a)   mniejszej niż 30 miejsc                                820,00 zł

                             b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc                  984,00 zł

 

§  2.      Zwalnia się od podatku środki transportowe służące do dowozu dzieci do placówek oświatowych.

 

§  3.     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i  ma zastosowanie na rok 2015.

 

                               

 

                                                                Przewodniczący

                                                            Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

                                                      

 

 

  

 

 [1]Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. , poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379 i 1072

 

Wytworzył:
Danuta Cybula
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-12-09 11:38:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-12-09 11:40:06)

 
 
liczba odwiedzin: 7672583

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X