☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR III/11/14 z dnia 05 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia na 2015 r rok taryf opłat za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica

UCHWAŁA NR III/11/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 05 grudnia 2014r.

 

w sprawie zatwierdzenia na 2015 r rok taryf opłat za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Damnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 roku Nr  142, poz. 1591 z późn.zm.[1])  oraz art. 24 ust. 1, 5, 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn.zm[2]) na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1.  Zatwierdza się taryfy opłat za wodę z wodociągu komunalnego w gminie Damnica obowiązujące od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

         2.  Zatwierdza się taryfy opłat za odprowadzenie ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w gminie Damnica obowiązujące od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Opłaty za wodę pobieraną z komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych pobierać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP.

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina


 


Załącznik nr 1 

do uchwały Nr III/11/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 05 grudnia 2014r.
 

Taryfa opłat za wodę pobieraną z wodociągu komunalnego w Gminie Damnica obowiązujące w roku 2015 :
 

1.    2,30 zł/m³ wody netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców    posiadających wodomierze,

2.    3,23 zł/m³ wody netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców nie posiadających wodomierzy,

3.    stałą opłatę abonamentową 2,50 zł netto + obowiązujący podatek VAT dla odbiorców posiadających wodomierze.

 
Ilość pobieranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza. W przypadku braku wodomierza sposób ustalenia zużycia wody określa ustawa.

 

 


 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr III/11/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 05 grudnia 2014r.

 

Taryfa opłat za odprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Damnica obowiązujące w roku 2015r:

1.   3,66 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla gospodarstw domowych z wodomierzami,

2.   4,79 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla gospodarstw domowych bez wodomierzy,

3.   4,79 zł/m³ ścieków netto + obowiązujący podatek VAT dla pozostałych


 

Ilość odprowadzonych ścieków określa się według wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków przyjmuje się jako równą ilości pobranej wody z publicznych, własnych i innych źródeł na podstawie umowy.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379 i 1072

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.z 2007r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U.z 2009r. Nr 18, poz. 97; Dz.U.z 2010r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578; Dz.U.z 2012r. poz. 951 i 1513.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7652254

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X