☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR III/9/14 z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

UCHWAŁA  NR  III/9/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 05 grudnia 2014 r.

 

              w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2015 r.

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.poz.594 z późn. zm.1), oraz  art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.849); oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  w 2015 r. (M.P.  z 2014r., poz.718),

 

uchwala się, co następuje:

 

 

            § 1.1   Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

                           

               1) od gruntów:

       a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

                            bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji

                            gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni                                                0,73 zł.

                                                                                                           

       b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

                            lub elektrowni wodnych – od 1 ha  powierzchni                         4,58 zł.                                                                                                           

                   c)      pozostałych  od 1 m2 powierzchni

                            w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

                            działalności pożytku publicznego przez organizacje     

                            pożytku publicznego                                                                     0,20 zł.

                                   

            2)     od budynków lub ich części:

 

                    a)       mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej                              0,60 zł.                                                                                                           

                    b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

                              oraz od budynków mieszkalnych lub ich części

                              zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej           

                              od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                    20,07 zł.

 

                     c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

                              w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

                              od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                      10,80 zł.

                                                                                                           

                                 d)     związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w

                                 rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych

                                 przez podmioty udzielające tych świadczeń od

                                1 m2 powierzchni użytkowej                                                           4,60 zł.

                                                                                                                       

                         e)      pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                       

                                 w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej                   

                                działalności pożytku publicznego przez organizacje

                                pożytku publicznego                                                             3,85 zł.

 

                          f)    od budynków zajętych na prowadzenie działalności                   2,51 zł.

                                w zakresie agroturyzmu  od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                      

 

                   3)    od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

 

         § 2. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych pobierany będzie w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na podstawie nakazu płatniczego i decyzji w sprawie podatku od nieruchomości.

Należności z tego tytułu należy wpłacać na rachunek budżetu gminy:

BS Ustka 82 9315 0004 0001 0025 2000 0170 lub w kasie Urzędu Gminy.

 

            § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 

            § 4.Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok 2015.

 

 

                                                                         

 

 

                                                                           Przewodniczący

                                                                           Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                 

    1    Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. , poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379 i 1072

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664506

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X