☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR V/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

UCHWAŁA NR V/18/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013r., poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 421 346 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 421 346 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

            § 3. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

Dochody ogółem:                   23 721 030 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                              22 631 512 zł

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej          3 807 633 zł

2) dochody majątkowe                                                         1 089 518 zł

 

 

 

Wydatki ogółem:                                                 24 094 705 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące              19 969 028 zł          z tego na zadania z zakresu administracji rządowej        3 807 633 zł 

2) wydatki majątkowe                          4 125 677 zł

 

 

 

 

 

 

Przychody ogółem:                932 422 zł

w tym:

 

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym         770 144 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy    162 278 zł

 

 

 

Rozchody ogółem:                                  558 747 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                 558 747 zł

 

            § 4. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2014 rok, w wysokości 373 675zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

 

            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

            § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

                                                                                                  


UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:

 

 

1. W dziale 750 - "Administracja publiczna" - rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów o 426 099 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe. Zmniejszenie spowodowane jest przedłużającą się procedurą odzyskania podatku VAT, w związku z oczekiwaniem na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

 

2. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie"- rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" na wnioski Zespołu Szkół w Damnie, Zespołu Szkół w Damnicy oraz Zespołu Szkół w Zagórzycy zwiększa się plan o łączną kwotę 4 711 zł do wysokości wykonanych dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych i otrzymanym odszkodowaniem.

 

3. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" - rozdziale 85212 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 zł, w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.  

 

 

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" zmniejsza  się plan o 3 294 zł, dostosowując go do  wykonanych wydatków.

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan o 20 900 zł, dostosowując go do  wykonanych wydatków.

 

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan o 9 785 zł w następujących  rozdziałach: 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 70095 - "Pozostała działalność" do wysokości wykonanych wydatków.

 

4. W dziale 710 - "Działalność usługowa" - rozdziale 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejsza się plan o 17 000 zł do wysokości wykonanych wydatków.

 

5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę
147 086 zł w rozdziałach: 75022 - "Rady gmin", 75023 - "Urzędy gmin", 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" oraz 75095 - "Pozostała działalność" dostosowując plan do wykonanych wydatków Urzędu Gminy Damnica.

6. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - rozdziale 75414 - "Obrona cywilna" - dokonuje się zmniejszenia o 2 500 zł, z powodu braku wydatków związanych z corocznie planowanym konkursem rysunkowym dotyczącym ochrony przeciwpożarowej.

 

7. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o 27 094 zł, na którą składa się:

·                    zwiększenie w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" o 2 991 zł - środki uzyskane z dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych i przeznaczone na wydatki jednostek oświatowych,

·                    zmniejszenie o 16 000 zł w rozdziale 80104 - "Przedszkola" do wysokości dotacji przekazanych dla jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy Damnica,

·                    zmniejszenie o 14 085 zł w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół", na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy do wysokości wykonanych wydatków.

 

8. W dziale 852 -  "Pomoc społeczna" - rozdziale 85212 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 zł, w związku ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. 

 

9. W dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" - rozdziale 85495 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 300 zł z powodu niewykorzystania środków na zakup materiałów dla wioski internetowej.

 

10. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna" zmniejsza się plan o łączną kwotę 165 920 zł dostosowując go do faktycznego wykonania wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Damnicy oraz Urzędu Gminy.

 

11. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejsza się plan o 9 300 zł
w rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" - niewykonanie ewidencji stanowisk archeologicznych - brak osoby uprawnionej do jej sporządzenia. 

 

12. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan o łączną kwotę 16 209 zł w rozdziałach: 92601 - "Obiekty sportowe" i 92695 - "Pozostała działalność" dostosowując go do wykonanych wydatków dotyczących zakupu energii na obiektach sportowych oraz zakupu materiałów przez ZGK w Damnicy.     

 


 
 
liczba odwiedzin: 7592762

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X