☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR V/19/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/19/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 30 grudnia 2014r.

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Damnica na 2015 rok w kwocie  22 373 624 zł

w tym:

1.  dochody bieżące  21 448 318 zł

2.   dochody majątkowe  925 306 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Damnica na rok 2015 w kwocie 20 976 848 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie                             18 888 393 zł

w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych         13 753 452 zł

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          9 544 900 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

  jednostek budżetowych                                        4 208 552 zł

 

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące              1 144 953 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych         3 751 945 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz

z innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi       8 043 zł                                                                                               

e) wydatki na obsługę długu publicznego       210 000 zł

 

2) wydatki majątkowe w kwocie     2 088 455 zł        z tego:

a)  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   2 088 455 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku  oraz limit wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 1 396 776 zł i przeznacza   się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

 2. Ustala się przychody w kwocie 540 672 zł i rozchody w wysokości 1 937 448 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

     - celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45 500 zł

     - ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 48 365 zł

 

 § 6. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 75 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 71 000 zł
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

    2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat produktowych w wysokości  2 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

    3. Ustala się dochody z korzystania za środowisko w wysokości 25 000 zł oraz wydatki  w wysokości 42 500 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

    4. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 37 477 zł.

 

§ 7.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 8 i 9.

 

   2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 549 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

    2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 134 910 zł zgodnie  z załącznikiem nr 12.

    3. Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej  przez osobę fizyczną w kwocie 456 403 zł zgodnie z załącznikiem nr 13

   

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14.

 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

   1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł,

   2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie       

   1 937 448 zł.

 

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 632 980 zł i wydatki związane z realizacją zadania z zakresu gospodarowania   odpadami komunalnymi w kwocie 632 980 zł.

 

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty  1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych i zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia  ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na      łączną kwotę 1 500 000 zł.

 

 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków  majątkowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

 

 

 § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

  § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega opublikowaniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

                                                                 Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2015-01-08 10:26:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2015-01-08 10:35:36)

 
 
liczba odwiedzin: 7673793

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X