☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr V/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2013-2022

UCHWAŁA Nr V/20/2014

Rady Gminy Damnica

z dnia 30 grudnia 2014r.

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2013-2022

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226,   art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku           
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Zmienia się treść załączników nr 1 i 3 do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy  Damnica z dnia   28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej gminy Damnica na lata 2013 - 2022 poprzez nadanie im brzmienia jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Zmienia się nazwę uchwały w części dotyczącej lat obowiązywania na lata 2013-2021.

 

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega opublikowaniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 


 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik nr 1

Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej”

W załączniku nr 1 do uchwały zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych      
z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Wobec powyższego należało dostosować wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej roku 2015 do wielkości ujętych w uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok.

Ponadto skrócono okres obowiązywania WPF do 2021 roku, ze względu na przesunięcie o rok terminu spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji.

 

Załącznik nr 2

"Wykaz przedsięwzięć do WPF "

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia wraz z limitem wydatków i zobowiązań ,
a mianowicie:

·                    "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego",

·                    "Wykonanie wodociągu w Strzyżynie",

·                    "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach",

·                    "Wykonanie wodociągu w miejscowości Skibin"

·                    "Wykonanie wodociągu Damno - Damno Młyn",

·                    "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy",

·                    "Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy".

 

2. W przedsięwzięciu pn. "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce" zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. z kwoty 860 000 zł do kwoty 200 000 zł, a pozostały limit przenosi się na rok 2016. 

 

3. Usuwa się zakończone w 2014 r. przedsięwzięcie - "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka i Wiszno" oraz "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica".

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7592733

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X