☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia podinspektorowi ds. obywatelskich, do wykonywania w imieniu Wójta czynności w spawach wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) 

ZARZĄDZENIE NR 7/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 26 stycznia 2015 roku

 

w sprawie udzielenia upoważnienia podinspektorowi ds. obywatelskich, do wykonywania w imieniu Wójta czynności w sprawach wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z ze zm.1), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.2) oraz art. 32 ust.6 pkt 1 oraz ust 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.3)

zarządza się,  co następuje:

 

§ 1 

 

Upoważnia się  Panią Zofię Kostrzewa- podinspektora ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Damnica, do wykonywania w imieniu Wójta czynności wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), tj. do:

  1. wzywania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej mężczyzn, którzy w danym roku kończą dziewiętnaście lat życia,

  2. sprawdzania tożsamości osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

  3. prowadzenia listy stawiennictwa osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej,

  4. wypłacania świadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 i 3

  5. stosowania w zakresie objętym przedmiotowym upoważnieniem pieczęci popisowej „Z up. Wójta”.

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Damnica z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, do wykonywania w imieniu Wójta czynności w sprawach wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)

 

§ 3

 

Upoważnienie traci moc z dniem rozwiązania stosunku pracy z upoważnionym pracownikiem.

Wójt

inż.Grzegorz Jaworski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego z 2013 r.: Dz. U. poz. 645; poz. 1318, z 2014 r.: Dz. U. poz. 379, poz. 1072

2 Zmiany tekstu jednolitego z 2014 r.: Dz. U. poz. 183

3 Zmiany tekstu jednolitego z 2012 r.: Dz. U. poz. 1101; poz. 1407; poz. 1445; z 2013 r.: Dz. U. poz. 852; poz. 1355; z 2014 r.: Dz. U. poz. 619; poz. 773; poz. 1822

 


 
 
liczba odwiedzin: 7652425

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X