☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości Nr 380 położonej w obrębie geodezyjnym Damnica oraz określenia zasad ich przeprowadzenia

 

Zarządzenie Nr 15/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 19 lutego  2014 roku

 

w sprawie    rokowań  na zbycie   nieruchomości  Nr 380   położonej w  obrębie geodezyjnym     Damnica     oraz określenia  zasad  ich przeprowadzenia

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3  i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku  poz. 594 z póź.  zm¹.) ) oraz art. 39  ust.2    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014  roku Nr  102 poz. 518 z póź.zm. ²) zarządza się , co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ogłosić rokowania   na zbycie  nieruchomości  oznaczonej Nr 380  położonej  w  obrębie geodezyjnym Damnica gdyż  przeprowadzone   dwa  przetargi   nieograniczone   zakończyły się  wynikiem negatywnym.

2.      Cenę  wywoławczą nieruchomości  obniżyć do kwoty netto : 16 200,00 zł  ( słownie : szesnaście  tysięcy  dwieście złotych   ). 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.

  

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Damnica., dnia 19 lutego  2015 roku

GNiR 6840. 14  .2014

 

 

OGŁOSZENIE  O  ROKOWANIACH

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

 

Wójt  Gminy  Damnica

 

Ogłasza  rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości   gruntowej    oznaczonej  Nr 380   położonej  w obrębie geodezyjnym Damnica 

 

I.         Oznaczenie  i opis nieruchomości: 

       Działka  Nr 380   o pow. 0,1006 ha   w tym : Bp -  0,1006 ha położona jest  w  obrębie geodezyjnym   Damnica.  Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w  Słupsku księga  wieczysta  SL1S 00091419/3  .

 

II.  Obciążenia nieruchomości:

 Brak  obciążeń.

 

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 

Brak  planu zagospodarowania przestrzennego   dla  tej nieruchomości , wg studium    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   nieruchomość  znajduje się  na  terenie przeznaczonym  pod  zabudowę  mieszkaniowo  - usługową .

 

IV.Termin przekazania nieruchomości:

Po podpisaniu umowy notarialnej

 

V. Wysokość  ceny netto   zbycia  nieruchomości wynosi     -  16 200 ,00 zł  ( słownie : szesnaście  tysięcy dwieście  złotych  ) do  zaproponowanej  ceny  w rokowaniach doliczony zostanie  podatek VAT w  wysokości 23 %  .

 

VI. Zaliczka  w kwocie     -   3000,00 zł ( słownie   - trzy  tysiące  złotych )

    

    płatna w  terminie do dnia  23 marca 2015 roku 

 

VII. Terminy przeprowadzonych przetargów:

19 sierpnia 2014 roku   ,  21 października  2014 roku

 

VIII. Rozstrzygniecie rokowań:

 

Część jawna rokowań– t.j. otwarcie zgłoszeń i ich ocena formalna – odbędzie się dnia
26 marca 2015 r. o godz. 9.00 w pokoju Nr 14 Urzędu Gminy w Damnica, ul. Górna 1

 

 

IX. Warunki rokowań:

 

1)   Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zaklejonej  kopercie  z napisem „Rokowania na sprzedaż działki  Nr 380  w Damnicy    ”  w sekretariacie Urzędu Gminy w Damnica pokój nr 1, ul. Górna 1 do dnia  19 marca  2015 roku do godz. 15.00.

2)   Zaliczkę (w pieniądzu) w wysokości  -  3 000.00 zł   uczestnicy rokowań winni wpłacić do dnia 23 marca  2015 r. na rachunek bankowy Gminy Damnica , Bank Spółdzielczy w Damnicy  82  9315 0004  0001 0025 2000 0170  z  określeniem nieruchomość której wpłata dotyczy .

3)    Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygrała rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia  nieruchomości , a pozostałym osobom zostanie zwrócone w terminie do 3 dni po zamknięciu rokowań. W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy  sprzedaży w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

4)   Rokowania są ważne, nawet wtedy gdy weźmie w nim udział tylko jedna osoba fizyczna lub prawna, spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

5)   W przypadku brania udziału w rokowaniach większej liczby zgłoszonych ofert, do zawarcia umowy  sprzedaży  wybrana zostanie ta oferta, która zaoferuje cenę najwyższą. W przypadku równych propozycji cenowych kilku ofert, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnej licytacji.

6)   Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną zakupu nieruchomości . 

7)   Należność  za  nabyte  nieruchomości należy  uiści w  całości przed zawarciem  umowy sprzedaży.

 

XI. Pisemne zgłoszenie do rokowań winno zawierać:

 

1)      Imię, nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę i siedzibę zgłaszającego (jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot), numer NIP.

      2)  Datę sporządzenia zgłoszenia.

     3)  Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te ,warunki      bez zastrzeżeń.

4)      Proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty.

5)      Kopię dowodu wniesienia zaliczki.

6)      Zgłoszenie i wszystkie załączone do niej oświadczenia winny być podpisane przez zgłaszającego lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania zgłaszającego przez pełnomocnika do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo.

 

 

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania  nabywcy.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz rokowaniach można uzyskać w Urzędzie Gminy    w Damnicy , ul.Górna 1, pokój nr 14,  tel.59 84 84 450 .

 

.

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573047

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X