☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 20/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 04 marca 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2015

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1 ) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w roku 2015.

 

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których nowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3. Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 

 

§ 4. Treść ogłoszenia dla zadań dot. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. Nr 645, Nr 1318; Dz. U. z 2014r. Nr 379, Nr 1072

2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014r. Nr 1138, Nr 1146;

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 1


 
 
liczba odwiedzin: 7590654

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X