☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu gminy za rok 2014

Zarządzenie nr 61/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 21 maja 2015 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budżetu

gminy za rok 2014

 

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.1), w związku z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.2)

 

zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:

 

 1. Wykonanie budżetu gminy Damnica za rok 2014, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki.

 2. Kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

 3. Kwotę wymagalnych zobowiązań.

 4. Kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.

 5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji.

 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

 

§ 2. Budżet gminy za 2014 rok zamknął się kwotami:

 

Plan Wykonanie

 

 1. Po stronie dochodów 23 721 030 zł 22 941 889,81 zł

 2. w tym dotacje na zadania

z zakresu administracji rządowej 3 807 633 zł 3 774 517,46 zł

 

 1. Po stronie wydatków 24 094 705 zł 23 037 228,94 zł

 2. w tym dotacje na zadania

z zakresu administracji rządowej 3 807 633 zł 3 774 517,46 zł

 

 1. Budżet zamknął się deficytem - 373 675 zł - 95 339,13 zł

 

 

§ 3. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynosi 207 964 zł.

 

§ 4. Kwota wymagalnych zobowiązań wynikających z art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynosi 0,00 zł.

 

§ 5. 1. Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 71 358,36 zł.

2. Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 367 925,26 zł.

 

§ 6. Gmina Damnica w 2014 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

 

§ 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 8. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Damnica.

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318: Dz. U. z 2014 r., poz. 379
i 1072.

2
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646: Dz. U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2


 
 
liczba odwiedzin: 7586101

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X