☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie w prowadzenia Regulaminu podziału, kryteriów i trybu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia, kształcenia i dokształcania zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica

ZARZĄDZENIE NR 73/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 15 czerwca 2015 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału, kryteriów i trybu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia, kształcenia i dokształcania zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) oraz § 4 Uchwały Nr IX/35/15 Rady Gminy Damnica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 1231),

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin podziału, kryteriów i trybu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia, kształcenia i dokształcania zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Damnica z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału, kryteriów i trybu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia, kształcenia i dokształcania zawodowego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż.Grzegorz Jaworski

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

 


ZAŁĄCZNIK - REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7585982

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X