☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 92/2015 z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2015 rok

Zarządzenie nr 92/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 11 sierpnia 2015r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2015 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 12 uchwały nr V/19/14 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2015 rok zarządza się, co następuje:

 

            § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 25 667 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 25 667 zł oraz przeniesienia między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 3. Dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w planie zadań z zakresu administracji rządowej zwiększenia o kwotę 14 742 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2015 rok zamyka się kwotami:

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

23 644 095 zł

WYDATKI OGÓŁEM:

22 525 655 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

2 878 820 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

2 878 820 zł

 

 

            § 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

 

            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi", na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się przeniesienia między paragrafami, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

 

2. W dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - rozdziale 75109 - "Wybory do rad gmin (...)" wprowadza się plan w kwocie
4 362 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damnica. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Damnica - realizującego przedmiotowe zadanie.

Powyższe zmiany dokonano zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
w Słupsku o nr DSŁ-3101-27/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r.

 

3. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych o łączną kwotę 13 780 zł, w następujących rozdziałach:

·        85213 - "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...)" o 7 700 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych (4 300 zł) - decyzja Wojewody Pomorskiego
nr 78/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.) oraz 3 400 zł na opłacanie składek od zasiłków stałych - decyzja Wojewody Pomorskiego nr 87/176/2015 z 03 sierpnia 2015 r.,

·        85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" o 780 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - decyzja Wojewody Pomorskiego nr 86/171/2015 z 03 sierpnia 2015 r.,

·        85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o 5 300 zł,
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - (decyzja Wojewody Pomorskiego nr 88/172/2015  z 03 sierpnia 2015 r.

             Zwiększeniu ulega również plan wydatków GOPS w Damnicy w ww. rozdziałach,
o przyznane kwoty dotacji.

Ponadto w rozdziałach: 85212 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" oraz
85295 - "Pozostała działalność",  na wniosek GOPS w Damnicy dokonuje się przesunięcia między paragrafami zabezpieczając środki na szkolenia pracowników.

           

4. W dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów" zwiększa się plan dotacji o 7 525 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 90/193/2015 z 10 sierpnia 2015 r.

 

5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej", na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się przeniesienia między paragrafami, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7653090

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X