☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 123/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 22 września 2015 r.

 

w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. likwidacji składników majątku ruchomego

w Urzędzie Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm1).) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.2))

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję ds. likwidacji składników majątku (środków trwałych) ruchomego w Urzędzie Gminy Damnica, w skład której wchodzą pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach:

  1. ds. obsługi informatycznej – przewodniczący;

  2. ds. Administrowania Bezpieczeństwem Informacji i kadr – członek;

  3. ds. obsługi sekretariatu - członek;

  4. ds. oświaty – członek,

zwaną w dalszej części Komisją.

 

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest dokonywanie likwidacji składników majątku ruchomego
w Urzędzie Gminy Damnica.

2. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w miarę potrzeb.

 

§ 3. 1. Podstawę do rozpoczęcia procesu likwidacji składników majątku ruchomego stanowi złożenie wniosku przez osobę odpowiedzialną merytorycznie, według wzoru wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Składniki majątku ruchomego, wskazane we wniosku winny być przechowywane i zabezpieczone, w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, w sposób umożliwiający jego identyfikację.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien posiadać akceptację osoby dysponującej składnikami majątku ruchomego, wykazanymi we wniosku.


§ 4. 1. Komisja, dokonuje oceny technicznej składników majątku ruchomego, wskazanych do likwidacji i na tej podstawie sporządza protokół likwidacji, w którym przedstawia propozycję sposobu ich likwidacji (załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

2. Przed podjęciem czynności likwidacyjnych składników majątku ruchomego, Komisja przedstawia Wójtowi i Skarbnikowi Gminy Damnica, protokół wskazany w ust. 1, celem uzyskania akceptacji propozycji w nim zawartych.

3. Protokół, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, odrębnie dla:

1) składników majątku ruchomego o wartości równej lub mniejszej niż 3 500,00 zł;

2) składników majątku ruchomego o wartości wyższej niż 3 500,00 zł.

4. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych, przewodniczący Komisji, jeden egzemplarz protokołu pozostawia w dokumentacji Komisji, natomiast dwa pozostałe egzemplarze przekazuje:

1) osobie wskazanej w § 3 ust. 1;

2) do referatu finansowego Urzędu Gminy Damnica.

 

§ 5. Podstawę do wyłączenia z ewidencji księgowej zlikwidowanych składników majątku ruchomego Urzędu Gminy Damnica, stanowi protokół likwidacji wraz z drukiem likwidacji „LT”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Damnica z dnia 24 kwietnia 2009 r., w sprawie powołania i zasad działania komisji ds. likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy Damnica.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2013 r.: poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r.: poz. 379 i poz. 1072/

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U.: z: 2013 r.: poz. 613; z 2014 r.: poz. 768 i poz. 1100; z 2015 r.: poz. 4, poz. 1166 i poz. 1333.


ZAŁĄCZNIK NR 1 - WERSJA EDYTOWALNA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WERSJA EDYTOWALNA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WERSJA EDYTOWALNA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PDF

ZAŁĄCZNIK NR 2 - PDF

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PDF

 


 
 
liczba odwiedzin: 7585953

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X