☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących "Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

ZARZĄDZENIE NR 134/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 21 października 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.1) oraz § 2 uchwały nr XXXVII/272/13 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Damnica (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r. poz. 4137)

 

zarządza się, co następuje:

 

§1.1 Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego prowadzącymi działalność na terenie Gminy Damnica wg następujących zasad:

  1. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działalności pożytku publicznego prowadzących działalność na terenie Gminy Damnica dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 26 października do 4 listopada 2015 r.

 

  1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej i polegać będą na udostępnieniu treści projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica.

 

  1. Wzór formularza zgłoszenia opinii stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i zostanie on zamieszczony na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damnica. Wzór formularza zgłaszania opinii będzie dostępny w Urzędzie Gminy Damnica w pok. 16.

 

  1. Wypełniony formularz, zawierający opinie, uwagi i wnioski w przedmiocie konsultacji, należy złożyć w terminie do 4 listopada 2015 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową liczy się stempel wpływu do urzędu gminy.

 

§2.1 Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

 

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla władz Gminy Damnica.

 

§3. Komórką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik na stanowisku ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych.

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski
 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 1146, 1138; Dz. U. z 2015r. poz. 1255, poz. 1339.

 


Wzór formularza

 

Wytworzył:
Ludmiła Wiczkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-10-21 13:04:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-10-22 09:14:13)

 
 
liczba odwiedzin: 8154142

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X