☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 158/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 158/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 01 grudnia 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

            Na podstawie art. 4, 5 i 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz § 2 pkt. 7 Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Gminy Damnica oraz określenia obowiązującej dokumentacji w tym zakresie

zarządza się, co następuje:

§ 1. Inwentaryzację roczną aktywów i pasywów za rok 2015 przeprowadzić w okresie od dnia 03 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r., według następującego planu:

 1. drogą spisu z natury:
 1. środków pieniężnych i depozytów w kasie Urzędu – według stanu na dzień 31 grudnia 2015r.,
 2. środki trwałe ewidencjonowane tylko ilościowo,
 3. materiały, opał i paliwo – według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.,
 4. druków ścisłego zarachowania -  według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
 1. drogą uzyskania potwierdzenia salda:
 1. środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych, pożyczek, wyemitowanych obligacji - według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.,
 1. w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację realnych wartości (weryfikacja sald):
 1. należności spornych i wątpliwych,
 2. rozrachunków z pracownikami,
 3. rozrachunków publicznoprawnych,
 4. innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym:
 • grunty,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • środki trwałe w budowie,

                 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

§ 2. Inwentaryzację okresową środków trwałych ewidencjonowanych ilościowo – wartościowo:

 1. droga spisu z natury:
 1. wyposażenie urzędu,
 2. budynki,
 3. budowle sportowe,
 4. budowle energetyczne,
 5. pozostałe budowle, wyposażenie i urządzenia na terenie gminy
 1. drogą weryfikacji:
 1. drogi, chodniki oraz ciągi pieszo-jezdne.

§ 3. Inwentaryzację przeprowadzi komisja inwentaryzacyjna w następującym składzie:

 1. Danuta Cybula – przewodniczący
 2. Zofia Kostrzewa – członek
 3. Bogumiła Obert – członek

według harmonogramu przeprowadzenia inwentaryzacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            § 4. Powołuję 3 zespoły spisowe dla sprawnego przeprowadzenia spisu z natury:

I zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz następujących aktywów:

 • środki pieniężne w kasie
 • druki ścisłego zarachowania
 • należności
 • środki trwałe w budowie
 1. Maria Boryła – przewodniczący
 2. Ludmiła Wiczkowska – członek
 3. Joanna Wojtczyk – członek

 

II Zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych
w jednostce OSP w Damnicy:

 1. Marzena Bartłomiejczyk – przewodniczący
 2. Joanna Jarominiak – członek
 3. Barbara Imińska – członek

 

III Zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych
w Urzędzie Gminy:

 1. Izabella Tomala – przewodniczący
 2. Tomasz Sipajło – członek
 3. Marzena Szumejda – członek

§ 5. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowym w terminie do dnia 03 grudnia 2015 r.

§  6.  Zobowiązuje się Skarbnika Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia instruktażu i szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej.

§ 7.  Komisja Inwentaryzacyjna sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyniku inwentaryzacji w terminie do 15 stycznia 2016 r.

§ 8.   Zobowiązuje się komisję do:

 1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobu postepowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej,
 3. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
 4. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego
  w terminie 4 dni po zakończeniu spisu.

§ 9. Do obowiązków zespołu spisowego należy w szczególności:

 1. zapoznanie się z obowiązującą w Urzędzie instrukcją inwentaryzacyjną oraz udział
  w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym,
 2. pobraniem przed rozpoczęciem spisu arkuszy spisu z natury,
 3. pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń wstępnych i końcowych,
 4. przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie,
 5. ustalenie rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zważenie, zmierzenie oraz ujęcie ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury,
 6. terminowe przekazanie wypełnionych arkuszy spisu z natury przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej oraz wszelkich informacji o stwierdzonych w toku czynności spisowych nieprawidłowościach.

§ 10. W terminie 2 dni po zakończeniu spisu, zespół spisowy składa przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej rozliczenie z przeprowadzonego spisu i przedkłada prawidłowo wypełnione arkusze spisowe oraz sprawozdanie. Ponadto rozlicza się z pobranych arkuszy spisowych.

§ 11. Osoby powołane w skład zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodne ze stanem faktycznym.

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


ZAŁĄCZNIK - HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI


 
 
liczba odwiedzin: 7664640

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X