☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XIX/112/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy na wspólną realizację zadania pn. ?Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie?

UCHWAŁA NR XIX/112/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 marca 2016r.

 

w sprawie  wyrażenia woli zawarcia umowy na wspólną realizację zadania
pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie”

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.[1] ), w związku
z art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.[2])

 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę zawarcia umowy pomiędzy  Gminą Słupsk, Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Potęgowo, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Powiatem Słupskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie”.

§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 wydziela się środki finansowe
w wysokości 1 230,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   

           

 

                                                                                    Przewodniczący

                                                                                    Rady Gminy Damnica

 

                                                                                    Kazimierz Kozina[1] Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w: Dz. U. z 2015r., poz.1045 i 1890.

[2] Zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz. 938 i 1646; Dz. U. z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; Dz. U. z 2015r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; Dz. U. z 2016r., poz.195.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661596

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X