☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XIX/113/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/113/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 marca 2016 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

  § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów  zwiększenia o 366 854 zł zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 401 607 zł oraz    przesunięcia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  § 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5  i 9 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy  

  Damnica z dnia 28 grudnia 2015r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5  i 6 do niniejszej uchwały.

 

  § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

Dochody ogółem:                                                                                                22 207 702 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                                       21 592 708 zł

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                                    2 613 531 zł

2) dochody majątkowe                                                                                    614 994 zł

 

 

 

Wydatki ogółem:                                                                                                 22 699 138 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                                                                               19 286 306 zł                              z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                          2 613 531 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                              3 412 832 zł

 

 

 

 

 

 

Przychody ogółem:                                                                                                 2 164 070 zł

w tym:

 

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                    2 129 317 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                      34 753 zł

 

 

Rozchody ogółem:                                                                                                 1 672 634 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                          1 172 634 zł

- wykup innych papierów wartościowych                                                                500 000 zł

 

 

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie 491 436 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z emisji papierów wartościowych.

 

§ 6. W uchwale nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w § 10 pkt 2 i 3 kwoty planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się odpowiednio w wysokości: 491 436 zł i 1 637 881 zł,

- w § 12  pkt 1 i 2 kwoty planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się odpowiednio w wysokości: 491 436 zł i 1 637 881 zł.
 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy Damnica

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

 

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o 10 000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny na modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sąborze.

 

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia o kwotę 356 854 zł, zgodnie z przyznanym finansowym wsparciem przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na budowę mieszkań socjalnych.

 

 

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia o 100 000 zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hydroforni w Zagórzycy", które będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. 

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o 70 000 zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych (60 000 zł) oraz na zadanie inwestycyjne - "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych"
(10 000 zł), w ramach którego planowana jest modernizacja nawierzchni drogi gminnej
nr 120059 w miejscowości Sąborze.

 

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" zwiększa się plan o łączną kwotę 130 427 zł, na którą składa się:

·                     zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" o kwotę 126 854 zł, wynikającą z wprowadzenia przyznanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 356 854 zł i zmniejszenia środków własnych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie o kwotę 230 000 zł. Środki własne przenosi się do rozdziału 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" w kwocie 130 000 zł, zwiększając plan zadania - "Budowa remizy OSP w Damnicy" oraz do rozdziału 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na nowe zadanie - "Modernizacja hydroforni w Zagórzycy"
w wysokości 100 000 zł;

·                    zwiększenie o 3 573 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Słupska,
w związku z zawartym porozumieniem na rzecz wspólnej realizacji Projektu "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków".  

 

 

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan o 6 180 zł, zabezpieczając środki na dotacje celowe dla:

·                    Miasta Słupska, z tytułu zobowiązań wynikających z podpisanego porozumienia dotyczącego projektów partnerskich, realizowanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w kwocie 4 950 zł,

·                    Gminy Słupsk, w wysokości 1 230 zł stanowiącej partycypację w kosztach opracowania raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej . 

 

5. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" zwiększa się plan zadania "Budowa remizy OSP w Damnicy"
o 130 000 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie wartości kosztorysowych oraz planowanego harmonogramu robót.  

 

6. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" - rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"  dokonuje się przeniesienia między paragrafami zabezpieczając środki na dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan o łączną kwotę 44 003 zł. Zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

·                    90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" - zmniejsza się plan zadania pn. "Zakup ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem" o 60 000 zł, przeznaczając przedmiotowe środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy na remont dróg oraz dokonuje się zwiększenia
o 25 000 zł, na wydatki związane z opłatą składek na PFRON;

·                    90095 - "Pozostała działalność"- przenosi się plan w kwocie 9 003 zł do rozdziału 92695 - "Pozostała działalność", stosując prawidłową klasyfikację wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego - sołectwo Wielogłowy.

 

8. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o 11 865 zł  i przenosi się plan do rozdziału 92695 - "Pozostała działalność", dostosowując wydatki do prawidłowej klasyfikacji.

 

9. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 20 868 zł. Plan przeniesiono z ww. rozdziałów: 90095 i 92195, w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw: Strzyżyno i Wielogłowy. 

 

Załącznik  Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2016 r."

 

Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji 2016r. wraz
z limitem wydatków, w następujący sposób:

·        wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hydroforni w Zagórzycy"
w kwocie 100 000 zł, które będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Damnicy, 

·        zwiększa się plan zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych" o 10 000 zł. Środki uzyskano z darowizny przekazanej przez JMA Energa spółka cywilna z siedzibą w Słupsku, z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi gminnej we wsi Sąborze,

·          zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu
w Damnicy" wraz z limitem wydatków 2016 r. o kwotę 126 854 zł, wynikającą z wprowadzenia przyznanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 356 854 zł
i zmniejszenia środków własnych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie o kwotę 230 000 zł. Ponadto ze względu na zwiększony plan 2016r. , zmniejszeniu o 30 000 zł ulega limit wydatków 2017 r.,

·        w zadaniu pn. "Budowa remizy OSP w Damnicy" zwiększa się wydatki wraz z limitem
w latach 2016 - 2017, po 130 000 zł w każdym roku, jednocześnie zmniejsza się o 300 000 zł wydatki i limit w 2018 r. Zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji przedmiotowego zadania zgodnie  z jego harmonogramem,

·        zmniejsza się o 60 000 zł planowany wydatek na "Zakup ciągnika rolniczego wraz
z oprzyrządowaniem i środki te przeznacza się na remont dróg gminnych.

 

 

  Załącznik  Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"

 

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 34 753 zł, wprowadzając część wolnych środków powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z ww. tytułów.

 

 Załącznik  Nr 5

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok"

 

Ze względu na zmiany dokonane w niniejszej uchwale - uaktualniono przedmiotowy załącznik.

 

Załącznik  Nr 6

"Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok"

 

Do załącznika wprowadzono zaplanowane dotacje na mocy przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-03-24 09:29:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-03-24 09:39:23)

 
 
liczba odwiedzin: 7672383

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X