☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Damnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Uchwała Nr  XIX/115/16


Rady GminY Damnica

z dnia 17 marca 2016 r.

 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym     do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Damnica i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1])) oraz art. 20c ust. 4
i ust. 6  oraz art. 20e ust. 3 i ust. 4, w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t. j.:Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.[2]))

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów
oraz rodzaje dokumentów składanych w celu potwierdzenia kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Damnica:

 

Lp.

Kryteria rekrutacyjne

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Dzieci 6- letnie, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

 

10

Wniosek o przyjęcie dziecka
do     przedszkola (do pobrania
w danej szkole)

2.

Dzieci 4-5 letnie, mające prawo
do korzystania z wychowania przedszkolnego

10

Wniosek o przyjęcie dziecka
do     przedszkola

3.

Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

5

Dokumenty poświadczające zatrudnienie (każdego z rodziców/ opiekunów prawnych)

4.

Zadeklarowana zwiększona liczba godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5-cio godzinny, bezpłatny czas wychowania przedszkolnego.

2

(za każdą następną godzinę)

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

5.

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

2

Na podstawie dokumentacji szkoły

 

§ 2. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów
oraz rodzaje dokumentów składanych w celu potwierdzenia kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Damnica, dla kandydatów spoza odwodów tych szkół :

Lp.

Kryteria rekrutacyjne

Liczba

punktów

1.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, szkoły podstawowej,  gimnazjum znajdującego się w obwodzie Gminy Damnica.

2

2.

Kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola przy szkole
lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego składany jest wniosek.

2

3.

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci).

2

4.

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych  znajduje się
w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

2

5.

Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Damnica.

2

 

 

§ 3. Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów
oraz rodzaje dokumentów składanych w celu potwierdzenia kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Damnica, dla kandydatów spoza obwodów tych szkół:

Lp.

Kryteria rekrutacyjne

Liczba punktów

1.

Wpisanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydata szczególne osiągnięcia aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

2

2.

Zachowanie wyższe niż  naganne na ostatnim świadectwie szkolnym.

2

3.

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci).

2

4.

Kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do szkoły podstawowej
w obwodzie szkoły gimnazjalnej do której składany jest wniosek.

2

5.

Rodzeństwo kandydata uczy się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata, lub rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej znajdującej się w obwodzie szkoły gimnazjalnej.

2

                       

§ 4. Traci moc uchwała z dnia 25 lutego 2015r. nr VIII/27/15 w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z:  2015 r.: poz. 2156,1045 i  1418;2016r.: poz. 64, 98 i 35.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661632

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X