☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XIX/116/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r.

UCHWAŁA  NR XIX/116/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 marca 2016 r.

 

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.[1]), art. 70a ust. 1 i 2a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.[2]) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Damnica

 

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. W planie budżetu Gminy Damnica na rok 2016 wyodrębnia się środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

 

            § 2. Podział środków finansowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały na poszczególne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

            § 3. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi do 2000,00 zł za jeden semestr nauki.

W przypadku wyjątkowych potrzeb szkoły dofinansowanie może obejmować pełne koszty kształcenia.

 

§ 4. 1. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane będzie dofinansowanie:

1)     specjalności:

a)      zintegrowana edukacja wczesnoszkolna,

b)      chemia,

c)      fizyka,

d)      edukacja prozdrowotna,

e)      edukacja regionalna,

f)        informatyka z techniką,

g)      geografia,

h)      oligofrenopedagogika,

i)        wychowanie do życia w rodzinie,

j)        historia,

k)      język angielski z wychowaniem przedszkolnym,

l)        język kaszubski,

m)    etyka,

2)     formy kształcenia:

            a)  studia magisterskie uzupełniające,

            b)  studia podyplomowe,

            c)  kursy kwalifikacyjne.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebami oświaty w gminie Damnica dofinansowanie może być przyznane na inne niż wymienione w ust. 1 specjalności i formy kształcenia.

3. Dopuszcza się dofinansowanie również form kształcenia będących w toku realizacji.

4. Z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego może wystąpić nauczyciel, który:

1)     podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi placówki, co wymaga potwierdzenia przez dyrektora szkoły na wniosku,

2)     uzupełnia kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowanego stanowiska lub uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły.

 

            § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica .

 

            § 6. Traci moc uchwała Nr IX/35/15 Rady Gminy Damnica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (planu dofinansowania), ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

 

            § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

                                                                                                                                      Przewodniczący

       Rady Gminy Damnica

 

                Kazimierz Kozina

 

 

 


 

ZAŁĄCZNIKI :
Załącznik nr 1 - Załącznik do Uchwały w spr. doskonalenia zawodowego nauczycieli 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]      Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2015 r., poz. 1045 i 1890; 

[2]      Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015r., poz. 357 i 1418 i 1268 .

 


 
 
liczba odwiedzin: 7647454

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X