☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XIX/120/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Damnica w 2016 roku".

UCHWAŁA NR XIX/120/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 marca 2016r.

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Damnica w 2016 roku".

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity : Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 z póź. zm.[1]) oraz art. 11a  ust. 1,2  i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (tekst  jednolity : Dz.U. z 2013 r. , poz. 856 z późn. zm.[2]) po uzgodnieniu w dniu 9 lutego 2016r. z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Słupsku,

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.  Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Damnica w 2016 roku” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

  § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                            Kazimierz Kozina

                                                                                                           

 

 

 

 

                       Załącznik

do Uchwały Nr XIX/120/16

                       Rady Gminy Damnica 

z dnia 17 marca 2016 r.

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Damnica 2016 roku.

  

Wprowadzenie

 

          „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (   art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

         Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy w Damnicy uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Damnica 2016 roku”, zwanego dalej Programem , jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r.Nr 106, poz.1002 z późn. zm).

       Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy szczególnie psów, ponieważ bezdomność tych zwierząt zdarza się najczęściej na terenie gminy Damnica.

 

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) porzucanie zwierząt przez właścicieli;

2) ucieczki zwierząt;

 3) łatwość pozyskiwania zwierząt;

 4) niekontrolowane rozmnażanie;

 5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

  

Rozdział 1.

Postanowienia   ogólne

           

      § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Damnicy ;

   2) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Damnica;

3) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójt Gminy Damnica;

 4) schronisku- należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Słupsku .ul. Portowa 11;

5)  zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które        uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

 6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

7) służbie weterynaryjnej lub zakładzie leczniczym- należy przez to rozumieć Powiatowy  Inspektorat Weterynarii, Lecznica Weterynaryjna Andrzej  Baczyński   w Słupsku   ul.Armii Krajowej 29 ,76-200 Słupsk  lub inny dostępny zakład leczniczy,

8)   służbach porządkowych - należy rozumieć Posterunek  Policji w Damnicy,

9) organizacjach pozarządowychnależy przez to rozumieć organizacje, których celem   statutowym jest ochrona zwierząt,

10) Programie- należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Damnica  2016 roku” .

 

     § 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt .

           2. Realizatorami Programu są:

1) Wójt Gminy  za pośrednictwem Urzędu Gminy w Damnicy;

2) Schronisko dla Zwierząt w Słupsku ul. Portowa 11;

3) Lecznica Weterynaryjna Andrzej  Baczyński  w Słupsku ul. Armii Krajowej  29;

4) Gospodarstwo rolne w miejscowości  Bięcino 31;

5) Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy ;

6) Służby porządkowe;

7) Organizacje pozarządowe:  Koła Łowieckie działające na terenie gminy Damnica.

  

Rozdział 2.

Cel i zadania Programu

      § 3.  1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

         2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy,

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

3) odławianie bezdomnych zwierząt, w tym tzw. interwencyjne odławianie ;

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi  w tym ich dokarmianie;

6) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez kastrację i   sterylizację;

7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

   

Rozdział 3.

Ograniczenie  populacji bezdomnych  zwierząt

        § 4. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1) Gmina poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania     zabiegów sterylizacji i kastracji, przy pełnej odpłatności kosztów zabiegów ponoszonych przez właścicieli zwierząt ;

 2) schronisko dla Zwierząt w Słupsku poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/ lub wiek.

 

Rozdział 4

Opieka  nad zwierzętami

 

          § 5. 1. Zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Gminy, w tym również bezdomnym zwierzętom realizują:

1) Schronisko dla Zwierząt w Słupsku ul.Portowa 11 poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych terenu Gminy Damnica dostarczanych do schroniska przez uprawniony podmiot działający na rzecz Gminy;

 2) Gmina, poprzez :

     - wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

     - zawarcie umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Słupsku ul.Portowa 11 na przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy,

     - współpracę ze  służbami  weterynaryjnymi  określonymi w  § 2 ust.2 pkt.3 ,

    - współpracę  ze służbami porządkowymi określonymi  w § 2 ust.2 pkt.6 ,

     -  współpracę z organizacjami pozarządowymi, których działalnością statutową jest ochrona       zwierząt,

    - współpracę z kołami łowieckimi działającymi na jej obszarze.

3) Zakład  Gospodarki Komunalnej w Damnicy ,poprzez zlecenie odłowu bezpański  psów i dostarczanie  ich do schroniska .

  

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi poprzez ich dokarmianie realizuje Urząd  Gminy  w  Damnicy poprzez  zakup  karmy.

 

§ 7.  1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomne psy osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Gmina, poprzez promocję adopcji zwierząt przyjętych z terenu Gminy do schroniska.

 

§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje Zakład Gospodarki  Komunalnej w Damnicy .

2. Bezdomne odłowione zwierzęta dostarczane i przekazywane do schroniska pozostają pod opieką schroniska w ramach zawartej umowy pomiędzy Schroniskiem   a Gminą Damnica.

        3. W przypadku odłowionych zwierząt rannych opiekę lekarską nad zwierzętami przejmuje na zlecenie Gminy Lecznica Weterynaryjna Andrzej  Baczyński   w Słupsku  ul. Armii Krajowej   z którym Gmina Damnica zawarła  umowę.

        4. Bezdomne, zaniedbane zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 Programu.

       5. Niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do wskazanego gospodarstwa rolnego przez  Wójta, co zostanie poprzedzone wzajemnym porozumieniem pomiędzy Gminą a rolnikiem.

       6. W sytuacji braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odłowu i transportu zwierząt lub braku możliwości wykonania usługi przez podmiot, z którym została zawarta w tym zakresie umowa, Gmina zleca wykonanie usługi odłowu i przewiezienia psów do schroniska innemu, dostępnemu w danym czasie podmiotowi w przypadku, kiedy zwierzęta bezdomne znajdują się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu.

        7. W chwili zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu bezdomnego zwierzęcia /zwierząt, braku możliwości przekazania go do schroniska (np. z powodu braku miejsc w schronisku), z którym Gmina zawarła stosowną umowę współpracy, zwierzę/zwierzęta zostanie przekazane na podstawie wydanego przez Wójta zlecenia do najbliższego dostępnego ośrodka sprawującego stałą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

 

         § 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina poprzez dokonanie zlecenia Lecznicy Weterynaryjnej  Andrzeja  Baczyńskiego Słupsk  ul.Armii Krajowej 29 o podjęciu opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy Damnica w celu udzielenia pomocy lekarskiej, po czym zwierzę zostanie przekazane do schroniska .

 

        § 10.  1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizują:

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów;

2) Gmina poprzez zlecanie  lekarzowi weterynarii usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolno żyjących;

      2. Koszty wynikające   z działań  wskazanych w  ust.1, uprzednio ustalone  z właściwym lekarzem weterynarii, zostaną  pokryte z budżetu Gminy Damnica .

                                                               

Rozdział 6.

Edukacja  mie3szkańców

 

       § 11.  1. Gmina Damnica ,w ramach Programu poczyni starania nawiązania współpracy z kołami łowieckimi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programu edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy, odnoszącego się do zapobiegania bezdomności zwierząt .

         2. Gmina Damnica podejmie działalność informacyjną skierowaną do jej mieszkańców, a w szczególności w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie , na temat obowiązków nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz prawem miejscowym, ustanowionym w uchwale Rady Gminy Damnica, podjętej i uszczegółowionej w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazującej sposób sprawowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, adopcji oraz sprawowania kontroli nad rozrodem zwierząt (ogłoszenia podawane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Urzędu Gminy Damnica i inne dostępne oraz możliwe kierunki działań edukacyjnych).

 

 

Rozdział 7.

Finansowanie Programu

 

            § 12. 1. Środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł  na realizację zadań określonych w Programie zabezpieczone są zgodnie z wydatkami ujętymi w budżecie Gminy na 2016 rok – Uchwała  Nr   XVII/98/15  Rady Gminy w Damnicy  z dnia   28 grudnia  2015  roku w  tym na :

1)  opłatę za  realizację  umowy  ze Schroniskiem dla Zwierząt  - 13 000,00 zł;

2) usługi weterynaryjne, związane z opieką nad  bezdomnymi zwierzętami oraz zwierzętami uczestniczącymi w wypadkach   - 2000,00 zł;

-  inne wydatki ( sterylizacja, dokarmianie  kotów )  - 1000,00 zł .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany  tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. . poz. 1045 i 1890.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U z 2014r.,  poz.179 , z 2015r., poz.  266

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-03-24 09:56:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-03-24 09:56:25)

 
 
liczba odwiedzin: 7672425

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X