☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XX/123/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/123/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 05 maja 2016 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów  zwiększenia o 954 680 zł zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 462 000 zł oraz    przesunięcia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4  i 13 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy  Damnica z dnia 28 grudnia 2015r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

Dochody ogółem:                                                                                                26 160 232,80 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                                       25 545 238,80 zł

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                                    5 510 012,80 zł

2) dochody majątkowe                                                                                    614 994,00 zł

 

 

Wydatki ogółem:                                                                                                 26 158 988,80 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                                                                               22 384 550,80 zł                         z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                          5 510 012,80 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                              3 774 438,00 zł

 

 

 

 

 

 

Przychody ogółem:                                                                                                 1 671 390 zł

w tym:

 

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                    1 636 637 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                       34 753 zł

 

Rozchody ogółem:                                                                                                 1 672 634 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                          1 172 634 zł

- wykup innych papierów wartościowych                                                                500 000 zł

 

 

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 1 244 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

§ 6. W uchwale nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w § 10 wykreśla się pkt 2,

- w § 12  pkt 1 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 000 000 zł,".
 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy Damnica

                                                                                       

                                                                                         Kazimierz Kozina

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowai sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia o 1 000 zł, do wysokości wykonanych dochodów z tytułu zapłaconej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej.

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o 12 000 zł, z tytułu wykonanych dochodów za zajęcie pasa drogowego.

 

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 000 zł, do wysokości wykonanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste.

 

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu" zwiększa się plan o 20 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

 

5. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 912 100 zł, w następujących rozdziałach:

·                    75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" o kwotę 889 500 zł, na którą składają się: zwiększenie o 900 000 zł wpływów
z podatku od nieruchomości ( nowy podatnik ), zmniejszenie o 12 000 zł wpływów z podatku od środków transportowych (sprzedaż środków transportowych przez podatnika), zwiększenie o 1 500 zł, z tytułu wykonanych dochodów z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

·                    75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o 22 600 zł, do uzyskanych wpływów z opłaty adiacenckiej oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.

 

6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia o 1 800 zł, w następujących rozdziałach:

·                     90002 - "Gospodarka odpadami" o 200 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

·                    90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o 850 zł - kara za nieterminowe wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej,

·                    90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o 750 zł - kara za nieterminowe wykonanie projektu oświetlenia w Damnicy.

 

7. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększa się plan o 780 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom (kluby sportowe).

 

Załącznik  Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia o 200 000 zł, na które składa się:

·                    zwiększenie o 140 000 zł planu zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody m.in. w miejscowościach: Damno, Damnica, Głodowo, Sąborze, Domaradz",

·                    wprowadzenie nowego zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej studni awaryjnych" w kwocie 40 000 zł. Planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej studni awaryjnych m.in. w Świecichowie, Starej Dąbrowie oraz Mianowicach,

·                    zwiększenie o 20 000 zł wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej, z przeznaczeniem na zakup materiałów, w związku z poniesionymi kosztami uruchomienia nieczynnych ujęć wodnych w Domaradzu i Bięcienie (wymiana rur oraz zakup nowych pomp).

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o 200 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych". Zmiana ta pozwoli na zwiększenie zakresu zadań planowanych do realizacji z funduszu sołeckiego.
 

3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia o 62 000 zł, w następujących rozdziałach:

·                    80101 - "Szkoły podstawowe" o 10 000 zł, na bieżącą działalność jednostki oświatowej,

·                    80104 - "Przedszkola" o 52 000 zł, zabezpieczając środki na opłaty związane z partycypacją w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Damnica, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

 

4. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - rozdziale 85395 - "Pozostała działalność"  dokonuje się zmniejszenia o 2 000 zł i przenosi się plan do rozdziału 92195 - "Pozostała działalność", zgodnie z wnioskiem sołectwa Sąborze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka.

 

5.  W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 40 000 zł, z zadania "Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kolejowa i Przemysłowa w Damnicy oraz kolonia w miejscowości St. Dąbrowa" na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia gminnego". Zmiana wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

 

6. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 16 315 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Sąborze dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Środki uzyskano z przeniesienia planu, z rozdziałów: 85395 i 92695 - "Pozostała działalność".

7. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zmniejsza się  plan o 14 315 zł i przenosi się do rozdziału 92195 - "Pozostała działalność", zgodnie z przeznaczeniem środków funduszu sołectwa Sąborze.

 

Załącznik  Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2016 r."

 

Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2016r. wraz z limitem wydatków, w następujący sposób:

·        zwiększa się plan zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody m.in. w miejscowościach: Damno, Damnica, Głodowo, Sąborze, Domaradz" o 140 000 zł,

·        wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej studni awaryjnych" w kwocie 40 000 zł,  

·        zwiększa się plan zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych" o 200 000 zł,

·        zmniejsza się o 40 000 zł plan zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kolejowa i Przemysłowa w Damnicy oraz kolonia w miejscowości St. Dąbrowa" i przenosi się na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia gminnego",

·        zmniejsza się o 14 315 zł plan zadania pn. "Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych", w zakresie środków funduszu sołeckiego sołectwa Sąborze, które zostały przeznaczone na wydatki bieżące.

Ponadto w niniejszym załączniku wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu o 4 079 zł planu zadania pn. "Zakup sprzętu strażackiego" do kwoty 3 921 zł. Zmiana ta została dokonana zgodnie z wolą sołectwa Damnica o sposobie zagospodarowania środków funduszu sołeckiego i wprowadzona do budżetu na mocy Zarządzenia nr 55/2016 Wójta Gminy Damnica z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 r.

Środki, o które zmniejszono plan przeznaczono na zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

 

  Załącznik  Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"

 

Ze względu na wprowadzenie do budżetu wyższy dochodów niż wydatki, zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 492 680 zł. 

 

 Załącznik  Nr 5

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku"

 

Uaktualniono przedmiotowy załącznik w zakresie zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały oraz Zarządzenia nr 55/2016 Wójta Gminy Damnica z dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-05-09 13:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-05-09 13:38:43)

 
 
liczba odwiedzin: 7672408

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X