☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XX/127/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 05 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Damnica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XX/127/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 05 maja 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Damnica
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 6r ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta i powiatu słupskiego,


 

 uchwala się, co następuje:


 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej „właścicielami nieruchomości” i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

§ 2. Ustala się, iż:

1) od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych, 

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością jeden raz w miesiącu,

 
3) odbieranie szkła białego i kolorowego u źródła w  workach zielonych z folii LDPE prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz na kwartał,


4) odbieranie odpadów z tworzywa sztucznego, plastiku i zmieszanych odpadów wielomateriałowych u źródła w  workach żółtych z folii LDPE prowadzone będzie z częstotliwością jeden raz w miesiącu,

 

5) odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością jeden raz w roku.

 
6) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe,odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwach domowych, papier i tekturę, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki i żarówki, odpady zielone należy na bieżąco przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK Karzniczka), który czynny jest w każdą sobotę w w godz. 10-15.


 

§ 3. 1. Gmina zapewnia odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym w pojemnikach, o których mowa w § 8 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Damnica.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Damnica przy jednoczesnym zadeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów, będą traktowane jako odpady zmieszane, a przy kolejnej zgłoszonej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie opłata jak za odbiór odpadów zmieszanych.


 

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Damnicy, ul. Górna 1 pisemnie lub telefonicznie.


 

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy, w celu poddania procesom odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVI/186/12 z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.


 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 


 


 
 
liczba odwiedzin: 7652756

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X