☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXI/142/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXI/142/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

  § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów  zwiększenia o 433 923 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 418 999 zł oraz    przesunięcia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  § 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4  i 13 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy  Damnica z dnia 28 grudnia 2015r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

 

  § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

Dochody ogółem:                                                                           26 648 515,80 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                           25 965 666,80 zł

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                         5 511 372,80 zł

2) dochody majątkowe                                                                       682 849,00 zł

 

 

Wydatki ogółem:                                                                             26 632 347,80 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                                                                             22 572 385,80 zł                        

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                          5 511 372,80 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                         4 059 962,00 zł

 

 

 

 

Przychody ogółem:                                                                                       1 656 466 zł

w tym:

 

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                              1 478 055 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                         178 411 zł

 

Rozchody ogółem:                                                                                         1 672 634 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                       1 172 634 zł

- wykup innych papierów wartościowych                                                           500 000 zł

 

 

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 16 168 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

 

§ 6. W uchwale nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w § 12  pkt 3 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 1 478 055 zł".
 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

                                                                                       

 Kazimierz Kozina

                                                                                                   

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" dokonuje się zwiększenia o 67 855 zł, do wysokości przyznanej dotacji z Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębach geodezyjnych Bobrowniki i Wiszno.

 

2. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu" zwiększa się plan o 325 000 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

 

3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75621 - "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" dokonuje się zwiększenia planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. o kwotę 9 318 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016.

 

4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" zwiększa się plan o 13 575 zł do wysokości przyznanej rocznej kwoty subwencji oświatowej na 2016 r.

 

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu dotacji o 18 175 zł, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 26/60/2016 z dnia 05 maja 2016 r.

 

Załącznik  Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 87 855 zł, w następujących rozdziałach:

·                    01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" o 20 000 zł, z przeznaczeniem na materiały i remonty instalacji wodno - kanalizacyjnych,

·                    01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" o 67 855 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrowniki - Wiszno".

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zwiększenia o 247 169 zł, w tym:

·  w rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" o 117 369 zł, zwiększając dotację dla Powiatu Słupskiego na inwestycje drogowe,

· w rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" o łączną kwotę 129 800 zł, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne - "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych"  w kwocie 109 800 zł, w tym 9 800 zł środki funduszu sołectwa St. Dąbrowa przeniesione z rozdziału 92695 - "Pozostała działalność",

- 20 000 zł na materiały do remontów dróg gminnych i zakup znaków drogowych.

 

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia o 61 200 zł, na opłaty związane z odzyskaniem podatku VAT za lata ubiegłe.

 

4.  W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan o 13 575 zł, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki jednostek oświatowych.

 

5.  W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dokonuje się następujących zmian:

·                    zmniejsza się o 9 803 zł plan zadania pn. "Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu nagłaśniającego", zgodnie z wolą sołectwa Łebień,

·                    wprowadza się nowe zadania wieloletnie:


- "Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu", z limitem wydatków w 2016 r. - 10 000 zł,

-  "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce", z limitem wydatków w 2016 r. - 15 000 zł (10 000 zł ze środków funduszu sołectwa Bięcino).

 

6. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się  następujących zmian:

·                    w rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" zwiększa się plan o 4 000 zł, z przeznaczeniem na konserwacje obiektów sportowych,

·                    w rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" :

- zwiększa się plan o 3 700 zł, z przeznaczeniem na zakup bramek i doposażenie placu zabaw sołectw: Łebień i St. Dąbrowa,

- zmniejsza się o 3 697 zł plan zadania "Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno- sportowych", a mianowicie zmniejsza się udział finansowy środków funduszu sołeckiego sołectwa St. Dąbrowa o 12 000 zł,  a zwiększa się o 8 803 zł, w zakresie środków sołectwa Łebień.  

 

Załącznik  Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2016 r."

 

Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2016r. wraz
z limitem wydatków, w następujący sposób:

·        wprowadza się nowe zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bobrowniki - Wiszno" w kwocie 67 855 zł,

·        zwiększa się plan zadania pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na inwestycje drogowe" o 117 369 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzyca - Mianowice" - 67 369 zł oraz na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo - 50 000 zł,

·        zwiększa się plan zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych" o 109 800 zł,

·        zmniejsza się o 9 803 zł plan zadania pn. "Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup sprzętu nagłaśniającego",

·        wprowadza się nowe zadanie - "Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu" jako przedsięwzięcie wieloletnie, z limitem wydatków w 2016 r. - 10 000 zł, w 2017 r. - 450 000 zł i w 2018 r. - 480 000 zł,

·        wprowadza się nowe zadanie "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce". Limit planowanych wydatków tego zadanie wynosi w 2016 r. - 15 000 zł, w 2017 r. - 450 000 zł oraz 480 000 zł w 2018 r.,

·        zmniejsza się o 3 697 zł plan zadania pn. "Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych".

Ponadto w niniejszym załączniku wprowadza się zmianę polegającą na zmniejszeniu o 11 000 zł planu zadania pn. "Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych". Zmiana ta została dokonana zgodnie z wolą sołectwa Dąbrówka o sposobie zagospodarowania środków funduszu sołeckiego i wprowadzona do budżetu na mocy Zarządzenia nr 70/2016 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 r. Środki te przeznaczono na wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem działek rekreacyjno- sportowych.

 

  Załącznik  Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"

 

Wprowadza się pozostałą część wolnych środków w kwocie 143 658 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 
Ze względu na wprowadzenie do budżetu wyższych o 14 924 zł dochodów niż wydatki oraz pozostałej części wolnych środków, zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 158 582 zł. 

 

 Załącznik  Nr 5

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku"

 

Uaktualniono przedmiotowy załącznik w zakresie zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały oraz Zarządzenia nr 70/2016 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 maja 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 12:00:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 12:06:47)

 
 
liczba odwiedzin: 7673790

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X