☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XXI/149/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania honorowego tytułu ?Zasłużony dla Gminy Damnica?

 

UCHWAŁA Nr XXI/149/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 23 czerwca 2016r.

 

 w sprawie przyjęcia regulaminu nadawania honorowego tytułu  

„Zasłużony dla Gminy Damnica”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się regulamin nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Damnica”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc regulamin nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Damnica” przyjęty uchwałą Rady Gminy Damnica nr  XIX/119/16 z 17 marca 2016 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                Kazimierz Kozina

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXI/149/16

Rady Gminy Damnica

z dnia 23 czerwca 2016r.

 

 

Regulamin przyznawania tytułu

„ZASŁUŻONY DLA GMINY DAMNICA”

 

§ 1.

 

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Damnica”, zwany dalej „tytułem” nadawany jest osobom fizycznym, które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji Gminy Damnica, albo poprzez swój dorobek lub osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

 

§ 2.

 

1. Tytuł może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom, pełnoletnim.

2. Tytuł nadaje się tej samej osobie tylko jeden raz.

3. Osoba zgłoszona do nadania tytułu musi w formie pisemnej na oświadczeniu stanowiącym integralną część wniosku, o którym mowa w § 4, wyrazić zgodę na nadanie tytułu;

 

§ 3.

 

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do nadania tytułu są:

    1) Radni Gminy Damnica

    2) Wójt Gminy Damnica

    3) sołtys przy aprobacie co najmniej 25 pełnoletnich osób zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Damnica, podpisanych na liście osób popierających, stanowiącej załącznik do wniosku, o którym mowa w § 4 niniejszego regulaminu.

    4) organizacje pozarządowe działające na ternie Gminy Damnica;

    3) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Damnica;

 

 

§ 4.

 

1. Wniosek o nadanie tytułu  jest składany Radzie Gminy Damnica w siedzibie Urzędu Gminy na formularzu zgłoszeniowym,  którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

2. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:

    1) dane osobowe kandydata do tytułu;

    2) zasługi uzasadniające nadanie tytułu;

    3) podpis wnioskodawcy;

    4) listę osób popierających (w przypadku wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 regulaminu).

    5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na nadanie tytułu

3. Wniosek sprawdzany jest przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy Damnica pod względem kompletności oraz spełnienia warunków, określonych w § 3 regulaminu. Kompletne wnioski są przekazywane Przewodniczącemu Rady Gminy Damnica.

4. W przypadku niekompletnego wniosku, pracownik Urzędu Gminy Damnica kontaktuje się z wnioskodawcą celem jego uzupełnienia. W przypadku nie uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących elementów wniosku w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, zwraca się wniosek na adres wnioskodawcy wskazany we wniosku.

 

 

§ 5.

 

1. Wniosek o nadanie tytułu opiniują stałe komisje Rady Gminy Damnica.

2. W przypadku pozytywnych opinii większości komisji, Rada Gminy Damnica w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku poddaje pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Damnica”.

3. W przypadku negatywnych opinii większości komisji, Przewodniczący jest upoważniony w imieniu Rady Gminy Damnica do niezwłocznego poinformowania wnioskodawcy na piśmie o nie uwzględnieniu wniosku. Rada Gminy Damnica nie poddaje pod głosowanie projektu uchwały w przypadku negatywnych opinii większości komisji.

4. Do podjęcia opinii przez komisje mają zastosowanie postanowienia § 73 Statutu Gminy Damnica.

 

§ 6.

 

1. Osoby uhonorowane przez Radę Gminy tytułem „Zasłużony dla Gminy Damnica” otrzymują:

1) medal, na którego awersie zamieszczony jest herb Gminy Damnica oraz napis: „Zasłużony dla Gminy Damnica”, a na rewersie zamieszczony jest napis: „Rada Gminy Damnica”;

2) akt nadania zawierający:

- nadawany tytuł w pełnym brzmieniu,

- numer i datę podjęcia przez Radę Gminy Damnica uchwały w sprawie nadania tytułu,

- imię i nazwisko osoby, której Rada Gminy Damnica nadała honorowy tytuł,

- podpis Przewodniczącego Rady Gminy Damnica i Wójta Gminy Damnica,

- miejscowość i datę sporządzenia aktu nadania.

 

2. Wręczenie medalu i aktu nadania, o których mowa w ust. 1, dokonuje w imieniu Rady Gminy Damnica Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Damnica podczas uroczystości odbywających się na terenie Gminy Damnica lub w czasie sesji Rady Gminy Damnica.

 

§ 7.

 

1. Rada Gminy Damnica może podjąć uchwałę o pozbawieniu honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Damnica”, w przypadku stwierdzenia, iż nadanie tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albom wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny wyróżnienia.

2. Pozbawienie honorowego tytułu następuje w takim samym trybie, jak jego nadanie.

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 do Regulaminu

 nadawania honorowego tytułu

„Zasłużony dla Gminy Damnica”

 

 

Wniosek o nadanie honorowego tytułu

„Zasłużony dla Gminy Damnica”

 

 

1.      Wnioskodawca – pełne dane wraz z adresem.

        2. Dane zgłaszanego kandydata:

 

         - imię i nazwisko

         - adres zamieszkania

         - numer telefonu

 

 

3. Charakterystyka kandydata.

 

4. Uzasadnienie wniosku (opis zasług kandydata).

 

 

 

 

 

 

Data i podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do wniosku

 o nadanie honorowego tytułu

„Zasłużony dla Gminy Damnica”

 

 

Oświadczenie kandydata

 

 

 

                        Ja niżej podpisany/-a ……………………………… (imię i nazwisko kandydata) wyrażam zgodę na nadanie mi przez Radę Gminy Damnica honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Damnica”.

 

                                                                                                ..……………………………

                                                                                                    (data i podpis kandydata)

 

 

 

Załącznik do wniosku

 o nadanie honorowego tytułu

„Zasłużony dla Gminy Damnica”

 

 

Lista osób popierających

(wypełnia się wyłącznie, gdy wnioskodawcą jest osoba wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 3)

 

Imię i nazwisko

nr PESEL

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664602

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X