☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXI/157/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

Uchwała Nr XXI/157/16


Rady GminY Damnica

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.
 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 20c ust. 4 i ust. 6  w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.[1]))

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Damnica:

Lp.

Kryteria rekrutacyjne

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1

 

Dzieci 6- letnie, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

 

10

wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola (do pobrania
w danej szkole)

2

 

Dzieci 4-5 letnie, mające prawo
do korzystania z wychowania przedszkolnego

 

10

wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola

3

Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

5

dokumenty poświadczające zatrudnienie (każdego z rodziców/ opiekunów prawnych)

4

Zadeklarowana zwiększona liczba godzin korzystania z wychowania przedszkolnego ponad 5-cio godzinny, bezpłatny czas wychowania przedszkolnego.

2

(za każdą następną

godzinę)

oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

5

 

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

 

2

na podstawie dokumentacji szkoły

 

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Damnica:

1)      Nr VII/27/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Damnica;

2)      Nr XIX/115/16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Damnica i określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium;

3)       Nr XX/125/16 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

 Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

 

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2015 r.: poz. 1045 i  1418; Dz. U. z 2016 r.: poz. 35, 64.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664652

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X