☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXI/158/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

Uchwała Nr XXI/158/16
Rady GminY Damnica

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.
 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 20 e ust. 3, ust. 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.[1]))

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się kryteria rekrutacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem  prowadzącym jest  Gmina Damnica, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym  kryteriom w postepowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:                                 

1)      kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum znajdującego się w obwodzie Gminy Damnica – 2 pkt;                                                                

2)      kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola przy szkole lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego składany jest wniosek – 2 pkt;

3)      wielodzietność rodziny kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) - 2 pkt.;

4)      miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 2 pkt;

        5) dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Damnica – 2 pkt.        

 § 3. 1. Spełnienie kryteriów zawartych w § 2 pkt. 1 i 2, potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki.                                                                                                                                                                                                              

  2.  Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów o których mowa w § 2 pkt. 3, 4, 5 uważa się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

 § 4. Określa się kryteria rekrutacyjne  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postepowaniu rekrutacyjnym.

§ 5. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów bierze się  pod uwagę łącznie  następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1)      wpisanie na świadectwie  ukończenia szkoły podstawowej kandydata szczególne osiągnięcia aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie   wolontariatu – 2 pkt.;

2)      kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do szkoły podstawowej w obwodzie szkoły gimnazjalnej, do której składany jest wniosek – 2 pkt.;

3)      rodzeństwo kandydata uczy się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata lub rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej, znajdującej się w odwodzie szkoły gimnazjalnej – 2 pkt.;

4)      zachowanie wyższe niż naganne na ostatnim świadectwie szkolnym – 2 pkt.;   

5)      wielodzietność rodziny kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) – 2 pkt.

§ 6. 1. Spełnienie kryteriów zawartych w § 5 pkt. 1, 2, 3 i 4 potwierdza dyrektor szkoły  na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki.                                                                            

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 5 pkt. 5 uważa się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

  Przewodniczący

 Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2015 r.: poz. 1045 i  1418;2016 r.: poz. 35, 64.

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 13:02:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2016-06-28 13:03:33)

 
 
liczba odwiedzin: 7672443

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X