☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXIII/162/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 08 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/162/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 08 września 2016 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,
poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

  § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 202 327 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 64 272 zł oraz przesunięcia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  § 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4  i 6 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy  Damnica z dnia 28 grudnia 2015r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

 

  § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

Dochody ogółem:                                                                                                28 019 372,80 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                                             27 336 523,80 zł

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                                          6 206 832,80 zł

2) dochody majątkowe                                                                                         682 849,00 zł

 

 

Wydatki ogółem:                                                                                             27 865 149,80 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                                                                               23 538 108,80 zł                       

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                           6 206 832,80 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                         4 327 041,00 zł

 

 

Przychody ogółem:                                                                                                 1 518 411 zł

w tym:

 

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                    1 340 000 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                    178 411 zł

 

Rozchody ogółem:                                                                                                 1 672 634 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                           1 172 634 zł

- wykup innych papierów wartościowych                                                                 500 000 zł

 

 

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 154 223 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

§ 6. W uchwale nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w § 12  pkt 3 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 1 340 000 zł".
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

                                                                                       

  Kazimierz Kozina

                                                                                                  

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

 

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o 3 000 zł, do wysokości zrealizowanych dochodów za zajęcie pasa drogowego.

 

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 580 zł, urealniając plan do przewidywanych dochodów.   

 

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu" zwiększa się plan o 177 500 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

 

3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" dokonuje się zwiększenia o 17 549 zł, do wysokości przewidywanych wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach oraz do wysokości osiągniętych dochodów z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

 

4. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan o łączną kwotę 4 803 zł w następujących rozdziałach:

·                    90019 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" o 4 143 zł,,

·                    90020 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" o 660 zł. Zwiększenie planu spowodowane jest wpływem środków z ww. tytułów. 

 

Załącznik  Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10 000 zł, z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji studni awaryjnych" na wydatki bieżące związane z usługami remontowymi dotyczącymi uruchomienia drugiego ujęcia wody w Świecichowie.

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o 4 000 zł,  z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych.  

 

3 W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia o 110 272 zł, na nowe zadanie inwestycyjne - "Zakup samochodu osobowego" oraz na opłaty związane z odzyskaniem podatku VAT za lata ubiegłe.

 

4.  W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmniejszenia o 50 000 zł, na które składa się:

·                    zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego - "Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem" w rozdziale  90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej"  o 80 000 zł, ze względu na rezygnację z zakupu ciągnika. Środki przenosi się do rozdziału 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

·                    zwiększenie o 30 000 zł, w rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników publicznych.

 

Załącznik  Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2016 r."

 

Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2016r. wraz z limitem wydatków, w następujący sposób:

·        zmniejsza się plan zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej studni awaryjnych" o 10 000 zł do przewidywanego wykonania,

·        wprowadza się nowe zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego", w kwocie 80 000 zł,

·        zmienia się nazwę zadania "Zakup ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem" na "Zakup oprzyrządowania do ciągnika" i jednocześnie zmniejsza się plan tego zadania o 80 000 zł.

 

  Załącznik  Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"

 

Ze względu na wprowadzenie do budżetu wyższych o 138 055 zł dochodów niż wydatki, zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o ww. kwotę. 

 

 Załącznik  Nr 5

"Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku"

 

Uaktualniono przedmiotowy załącznik w zakresie zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały. 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664658

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X