☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXIII/164/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Damnica

UCHWAŁA  NR XXIII/164/16
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 8 września 2016 r.
 
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Damnica 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm. )
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się treść  § 8.1 Rozdziału 3 pt „Formy stypendium szkolnego” Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Damnica, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Damnica Nr XXXI/249/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. - poprzez  nadanie mu następującego brzmienia:
„§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w  § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowania kosztów zakupów lub opłat, wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w  § 7 ust. 1 pkt 3 regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
4. Data wystawienia dokumentów, o których mowa w  § 8. 1., powinna zawierać się w okresie od 1 lipca do 30 czerwca, danego roku szkolnego.”
   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
                     
 
Przewodniczący 
Rady Gminy Damnica 
Kazimierz Kozina
 

 
 
liczba odwiedzin: 7664615

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X