☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXIII/168/16

             RADY GMINY DAMNICA

z dnia 8 września 2016r.

                                                 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie   na  okres  do trzech lat   dzierżawy  nieruchomości gminnych. 

 

                                                 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz  art. 13  ust.1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz.1774 z póź.zm )1  

                                                                                                          

 uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie w  trybie bezprzetargowym  umów  dzierżawy   na  następujące   nieruchomości komunalne   przeznaczone  na  cele rolne:

1) działka oznaczona nr  111/6  o pow.  0,41  ha    położona w  obrębie geodezyjnym  Łebień,

2) działka oznaczona nr 32/2 o pow. 0,2343 ha położona w  obrębie geodezyjnym  Dąbrówka,

3) działka oznaczona nr 39/2 o pow. 0,4398 ha położona w  obrębie geodezyjnym  Dąbrówka,

4) działka oznaczona nr 68/1 o pow. 0,98 ha położona w  obrębie geodezyjnym  Dąbrówka.

 

 2.  Umowy, o których  mowa  w  ust.1  są kolejnymi  umowami zawieranymi na okres do 3 lat, przez te same strony, następującymi po  umowach zawartych na  czas oznaczony do lat 3, których przedmiotem  są te same  nieruchomości.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

_____________________________________________

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w:Dz.U.  z 2015r., poz. 1774; z 2016r.,  poz.  65

 

 

Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Sipajło Tomasz
(2016-09-13 14:16:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Sipajło Tomasz
(2017-01-03 10:28:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 416