☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXIV/170/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/170/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 26 września 2016 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,
poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

  § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 88 107 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 8 107 zł zgodnie   z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  § 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4  i 13 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

 

  § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

Dochody ogółem:                                                                                          28 149 979,80 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                                       27 394 931,80 zł

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                                    6 217 528,80 zł

2) dochody majątkowe                                                                                  755 048,00 zł

 

 

Wydatki ogółem:                                                                                      27 915 756,80 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                                                                                   23 580 608,80 zł                       

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                                6 217 528,80 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                              4 335 148,00 zł

 

 

Przychody ogółem:                                                                                               1 438 411 zł

w tym:

 

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                    1 260 000 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                               178 411 zł

 

 

Rozchody ogółem:                                                                                                 1 672 634 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                           1 172 634 zł

- wykup innych papierów wartościowych                                                               500 000 zł

 

 

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 234 223 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

 

§ 6. W uchwale nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- w § 12  pkt 3 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 1 260 000 zł".
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

 Rady Gminy Damnica

                                                                                      

 Kazimierz Kozina

                                                                                                  

 


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664649

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X