☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXV/172/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXV/172/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 października 2016 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446)  oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

  § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 41 771 zł zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 41 771 zł i przesunięcia między działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  § 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 5  i 13 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy  Damnica z dnia 28 grudnia 2015r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

 

  § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

Dochody ogółem:                                                                                         28 274 007,80 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                                       27 512 109,80 zł

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                                    6 222 785,80 zł

2) dochody majątkowe                                                                                 761 898,00 zł

 

 

Wydatki ogółem:                                                                                         28 039 784,80 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                                                                               23 704 180,80 zł                       

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                              6 222 785,80 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                              4 335 604,00 zł

 

 

Przychody ogółem:                                                                                              1 438 411 zł

w tym:

 

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                    1 260 000 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                               178 411 zł

 

 

Rozchody ogółem:                                                                                                1 672 634 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                           1 172 634 zł

- wykup innych papierów wartościowych                                                              500 000 zł

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący

 Rady Gminy Damnica

                                                                                      

   Kazimierz Kozina

                                                                                                   


 

UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

 

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 600 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczenie mienia.

 

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia o 6 850 zł, do wysokości wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

3. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71035 - "Cmentarze" zwiększa się plan o 3 000 zł, z tytułu przewidywanych wpływów z opłat cmentarnych.

 

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia o 25 650 zł, do wysokości przewidywanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2015 r.

 

5. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan o 5 671 zł, zgodnie z wielkością wykonanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Załącznik  Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:

 

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o 4 800 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych". Środki przeniesiono z rozdziału 92195 - "Pozostała działalność" zgodnie z wolą sołectwa Dąbrówka - zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

 

2. W dziale 750 - "Administracja publiczna" zwiększa się plan o 17 400 zł, z przeznaczeniem na oprawę ksiąg stanu cywilnego i protokołów z sesji i komisji Rady Gminy Damnica oraz na usługi związane z centralizacją podatku VAT.

 

3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia o 28 000 zł, w następujących rozdziałach:

·                    80101 - "Szkoły podstawowe" o 5 000 zł, na prace remontowe w Zespole Szkół w Zagórzycy,

·                    80104 - "Przedszkola" o 23 000 zł, zabezpieczając środki na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Damnica, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

 

4. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan o 5 671 zł, do wysokości uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

5. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia planu w wysokości 4 800 zł do rozdziału 60016 - "Drogi publiczne gminne",  zgodnie z wnioskiem sołectwa Dąbrówka dotyczącego zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

 

6. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan o 9 300 zł, w związku z oszczędnościami dotyczącymi dofinansowania wynagrodzenia animatorów.

 

  

Załącznik  Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2016 r. wraz z limitem wydatków"

 

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2016r. wraz z limitem wydatków, w następujący sposób:

 

zmienia się wysokość planowanych wydatków funduszu sołeckiego, w ramach zadań: "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych" oraz "Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych", ze względu na przesunięcie środków pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi sołectw: Dąbrówka, Łojewo i Świtały. Zmian dokonano na mocy niniejszej uchwały jak również na mocy Zarządzeń Wójta Gminy Damnica nr 116/2016 z dnia 30.09.2016 r. i 119/2016 z dnia 07.10.2016 r.   

 

  Załącznik  Nr 4

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku"

 

Ze względu na wprowadzenie zwiększonych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i rozdysponowania ich po stronie wydatków - uaktualniono przedmiotowy załącznik.

 

 

 Załącznik  Nr 5

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku"

 

Uaktualniono przedmiotowy załącznik w zakresie zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały oraz Zarządzeń Wójta Gminy Damnica nr 116/2016 z dnia 30.09.2016 r. i 119/2016 z dnia 07.10.2016 r.  

 

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581318

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X