☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XXV/174/16 RADY GMINY DAMNICA z dnia 27 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości

 

UCHWAŁA NR XXV/174/16

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 października 2016r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U.z 2016r. poz. 446 z późn.zm.[1]) oraz z § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XVII/106/12 Rady Gminy Damnica z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Damnica lub jej jednostkom organizacyjnym,

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na umorzenie dłużnikowi, zgodnie z wnioskiem Nr RGiOC.0005.8.2016 z dnia 23 września 2016r. zaległości w wysokości 4.496,27 zł. (słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 27/100) oraz odsetek w wysokości 2.565,31 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 31/100) przypadające Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy z tytułu umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

§   2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016r. poz. 1579

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664659

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X